Özelge: Müşteri adına ödenen masrafların faturaya dahil edilmeyeceği ve gider olarak kayıtlara intikal ettirilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7866-164

22/03/2011

Konu

:

Müşteri adına ödenen masrafların faturaya dahil edilip edilmeyeceği ve gider olarak kayıtlara intikal ettirilip ettirilmeyeceği hk.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olarak Türkiye'deki elçiliklere, misyonlara, uluslararası kuruluşlara, yabancı firmalara kara, hava, deniz yolu ile yurtiçi ve yurt dışı taşımacılık hizmeti verildiği ve zaman zaman söz konusu kurum ve işletmelere ait liman ve gümrük masraflarının tarafınızdan ödendiği, ödenen bu masraf belgelerinin müşteri adına tanzim edilmesi nedeniyle şirketinizce gider kaydının yapılamadığı, söz konusu gider belgelerinin dekont ekinde müşterilere gönderildiği, ancak müşterilerin dekontu kabul etmedikleri ve bu giderlerin navlun faturalarında gösterilmesinin istenildiği, söz konusu tutarların şirketinizin hasılatı olmadığı için gelir kaydı yapılamayacağı, müşterinin faturada yer alan navlun bedelini ve ödenen fatura altı giderleri şirketinize ödeyeceği belirtilerek, söz konusu giderlerin fatura düzeni ile bu giderlerin kayıtlara intikal ettirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş verilmesi talep edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun bilanço usulüne göre ticari kazancın tespiti ile ilgili 38 inci maddesinde ise; "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

 1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

 2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, şirketinizin müşterilerine verdiği taşımacılık hizmeti karşılığında aldığı tutarlar ticari kazancın bir unsuru olduğundan, sadece taşımacılık hizmeti karşılığında tahsil edilen bedel kurum kazancına dahil edilecek, müşteriler adına yapılan giderler karşılığında sonradan müşterilerden tahsil edilen tutarların ise kurum kazancına dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Diğer yandan, şirketiniz tarafından ilgili yerlere ödenen ancak belgesi müşteriler adına düzenlenen ve bedeli daha sonra müşterilerden tahsil edilen liman ve gümrük masrafları söz konusu müşteriler tarafından yapılan bir gider niteliğinde olup, şirketinizin ticari faaliyeti ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, şirketiniz tarafından liman ve gümrük masrafları karşılığı olarak müşterilerden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacağı tabiidir.

Diğer yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde; "B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır." denilmiştir.

Mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." denilmekte olup,  231/5 inci maddesinde ise "Fatura, malın teslimi veyahizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; müşterilere verilen taşımacılık hizmetinin yanında, müşterilerinize ait olup da şirketinizce ödenen ve belgesi müşteri adına düzenlenen liman ve gümrük masrafları gibi giderlerin şirketinizin ticari faaliyeti ile ilişkilendirilmesi söz konusu olmadığından bu masraflar için tarafınızca Vergi Usul Kanununa göre bir belge düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.