Özelge: mükellefin serbest bölgede gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların faaliyet ruhsatı aldığı tarih itibariyle damga vergisi ve harçtan istisna tutulmasının gerekip gerekmediği hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.62/6231-7-829

Konu: Damga Vergisi

 

 

............. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  

(.............. Grup Müdürlüğü)  

 

 

İlgi    : ........... tarih ve ............... sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ......... tarihli ve ............. sayılı .........'a hitaben düzenlenen özelgenizin incelenmesinden, adı geçenin serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere 06.06.2008 tarihinde faaliyet ruhsatı aldığı, Temmuz/2008 döneminde fiili olarak serbest bölgede üretim faaliyetine başlayacağı belirtilerek konuya ilişkin vergi mevzuatı hakkında görüş istenilmesi üzerine, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu yönünden "Buna göre, adı geçen mükellefin serbest bölgede gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların faaliyet ruhsatı aldığı tarih itibariyle (06.06.2008) damga vergisi ve harçtan istisna tutulması gerekmektedir." şeklinde görüş verdiğiniz anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5084 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişik 6 ncı maddesinde, "Serbest bölgeler, gümrük bölgesi dışında sayılır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almakta, 5084 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemlerin 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve  harçtan müstesna olacağı hükme bağlanmış, aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi ve harç istisnasının süresi, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonu olarak belirlenmiştir.

3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan hüküm incelendiğinde, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı alanların, bu bölgelerde yapmış oldukları faaliyetlerine ilişkin damga vergisi ve harç istisnası, söz konusu maddenin yürürlüğe giriş tarihi olan 06.02.2004 tarihi itibariyle serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı alınmış olması koşuluna bağlanmış olup istisnanın süresi 31.12.2008 tarihinde sona ermiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ...............'ın 06.02.2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatının bulunmadığı, faaliyet ruhsatının 06.06.2008 tarihinde alındığı, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasının (c) bendinin de 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği hususları dikkate alındığında, faaliyet ruhsatının alındığı 06.06.2008

tarihinden 01.01.2009 tarihine kadar, adı geçenin serbest bölgede yapmış olduğu faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği kağıtların damga vergisinden ve yaptığı işlemlerin harçtan müstesna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 01.01.2009 tarihinden Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, serbest bölgelerde faaliyette bulunanların bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ile ilgili olarak yapacakları işlemlere ve düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin yazımız esasları çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.