Özelge: Muhtelif müşterilere düzenlenen sevk irsaliyeleri hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-187-43

27/05/2011

Konu

:

Muhtelif müşterilere düzenlenen sevk irsaliyeleri

 

 

İlgide belirtilen özelge talep formunda, ... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirketinize ait araçlarla muhtelif müşterilere satılmak üzere sevkedilen mallar için  "Muhtelif Müşteriler" adı altında tek bir sevk irsaliyesi düzenlendiği, bu sevk irsaliyesinde belirtilen emtialardan satışı yapılanlara mahallinde fatura düzenlendiği, düzenlenen sevk irsaliyesindeki tarihin satış ve pazarlama dönüşüne kadar geçerli olup olmadığı, sevk irsaliyesine düzenleme esnasında düzenleme saatinin yazılıp yazılmayacağı konusunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiş, dördüncü fıkrasında ise, Maliye ve Gümrük Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenlenme saatinin yazılması mecburiyeti getirmeye yetkili olduğu ifade edilmiştir.

Yine aynı Kanunun "Faturanın Şekli" başlıklı 230 uncu maddesinde faturada en az bulunması zorunlu bilgiler belirtilmiş, maddenin 5 inci bendinde ise, "Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir." hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/1-a bölümünde; "Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara işyerlerinde teslim edilmek üzere, satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne "Muhtelif Müşteriler" ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturaları malın teslimi anında düzenlenecek ve bu faturalara sevk irsaliyesinin numarası kayıt edilecektir. Ayrıca, her satış için sevk irsaliyesi düzenlenmeyecek, ancak faturaya işyerinde teslim edildiğine ilişkin şerh verilecektir.

Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük süre beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur..."açıklaması yer almıştır.

Diğer taraftan, 206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sevk irsaliyesinin en az üç nüsha olarak düzenleneceği, 253 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği ile de aynı Kanununun mükerrer 227 ve 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi yanında ayrıca sevk tarihinin yer alması uygun görülmüştür.

Bu açıklamalar çerçevesinde önceden bilinmeyen müşterilere satılmak üzere sevk edilen emtialar için, müşterinin adı, soyadı bölümüne "muhtelif müşteriler" ibaresi yazılmak suretiyle üç örnek olarak düzenlenecek sevk irsaliyesinde, irsaliye tarihi ile birlikte fiili sevk tarihine de yer verilecek ve düzenlenen irsaliye pazarlama işi bitene kadar araçta bulundurulacaktır. Ayrıca bu sevk irsaliyesinde düzenleme saatinin bulunması gerekmemektedir. Ancak satılan emtiaya ait faturaların merkezde bilgisayarda düzenleniyor olması şartıyla satışı yapılan malların teslimi anında fatura düzenlenmesi yerine her bir alıcı için malın teslimi anında yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve teslim edilen mallara ilişkin faturanın ise merkezde bilgisayar aracılığı ile azami yedi gün içinde düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır.     

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.