Özelge: Motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğduğu hakkında..

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.52.5245-37/44                                   

Konu :  

                                                                                                          27.02.2009 - 22629

.....................................

(..............................)

 

 

 

İlgi: ..../..../......... ve ....................... sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ...................... adına tayin olunan ................ tarih ve .................... sayılı özelgenizle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı vergiye tabi tutulmuştur. Kanunun 2/1-b maddesinde ilk iktisap ifadesi; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 2/1-d maddesinde de motorlu araç ticareti yapanlar; kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olarak tanımlanmıştır.

Bu hükümlere göre, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğmaktadır. 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğ ile değişik (15.3.1.) bölümünde, kayıt ve tescile tabi bir aracı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka araç imal edenlerin ÖTV mükellefi olarak, söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında teslim etmesi, kullanmaya başlaması, aktife alması veya adına kayıt ve tescil ettirmesi işleminde vergi beyan edecekleri açıklanmıştır. Kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden tadilat veya ek imalat yapanların sanayi sicil belgesini haiz olmaları halinde, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (2.5.) bölümünde belirlenen esaslara göre Bakanlığımızdan (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazı alarak, tadilat veya ek imalat yapmak üzere motorlu araç alımında veya ithalinde ÖTV uygulanmaması gerekmektedir. Ancak bunlar tarafından ek imalat veya tadilat yapılan araçların ilk iktisap kapsamında tesliminde ÖTV ödeneceği açıktır.

Öte yandan kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak, kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, yukarıda belirtilen tebliğ hükümleri kapsamında yazı alma şartlarını haiz olmamaları veya şartları haiz olmakla birlikte Bakanlığımızdan yazı almamış olmaları halinde, bu amaçla olsa dahi söz konusu araçları ÖTV uygulanmadan iktisap etmelerinin mümkün olmadığı, bu durumda ÖTV ödeyerek satın aldığı araçları kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, bu araçları iktisabında ödediği ÖTV'yi Kanunun 9. maddesi uyarınca dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan araçlar için hesaplanacak ÖTV'den indirebilecekleri açıklanmıştır.

Bu uygulama, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçların kayıt ve tescilinden önce yapılan tadilat sonucu ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listeye göre farklı bir tarife pozisyonunda yer alan veya aynı G.T.İ.P. numarasında yer almakla birlikte cins ve özellik itibarıyla değişen araçlar için geçerlidir. Söz konusu araçların kayıt ve tescil edildikten sonra bir başka araca dönüşümünde ise, Tebliğin (15.3.2.) bölümünde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267. maddesinde emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme günüde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olarak tanımlanmış olup, emsal bedelinin sırasıyla bu maddede belirlenen esaslara göre tayin olunacağı hükme bağlanmıştır.

Özelgenize esas teşkil eden olayda; ............... tarafından satın alınan 87.04 tarife pozisyonundaki ....... marka, Master Van 12.6 M3 2.5 DCİ model araç, kayıt ve tescilinden önce, koltuk ve cam monte edilmek suretiyle 17+1 koltuklu 87.02 tarife pozisyonunda yer alan "Midibüs"e dönüştürüldüğünden, kayıt ve tescil edilmesinden önce, 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklandığı şekilde ÖTV beyan edilmesi ve emsal bedeli üzerinden "Midibüs" için geçerli olan orandan ÖTV hesaplanması gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

                                                                                                                                

                                                                                                                                  Bakan a.