Özelge: Milli sporculara ödenecek primlerin gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-186

23/03/2011

Konu

:

Milli sporculara ödenecek primlerin gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi karşısındaki durumu.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, ülkemizde düzenlenmiş bulunan 16. Dünya Basketbol Şampiyonasında, Erkek Basketbol Milli Takımımızın elde ettiği üstün başarı nedeniyle prim ödemesi yapacağınızı belirtilerek, ödenecek bu primler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile yapılacak ödemelerin  Veraset ve İntikal Vergisi kapsamına girip girmediği hususunda Başkanlığımızın görüşleri sorulmaktadır.

            VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ YÖNÜNDEN

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.

            Bu hükümlere göre, 16. Dünya Basketbol Şampiyonasında Dünya ikincisi olan Erkek Basketbol Milli Takımı sporcularına bu başarıdan dolayı ödenecek primler veraset ve intikal vergisinin konusuna girmediğinden, bu primlerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacaktır.

            GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ücretin Tarifi" başlıklı 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

             Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:

             ...

            6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler." hükmüne yer verilmiş olup aynı Kanunun "işverenin tarifi" başlıklı 62 inci maddesinde de 61 inci maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmünde, olduğu hükme bağlanmıştır.

            Yine Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72 inci maddesinde, "31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

            ...

            b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

             (2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez." hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde, "Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır:

            1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar;

            ..." hükmü yer almaktadır.

            Ayrıca, Federasyonunuzun (TBF) 05.05.2004 tarih ve MDK-168 sayılı Başbakanlık Makamı Onayı ile özerklik kazandığı  ve 14 Temmuz 2004 gün ve 25522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsü ile TBF Ana Statüsü'ne dayanılarak çıkarılan Ödül ve Yardım Talimatı uyarınca ulusal ve uluslar arası basketbol faaliyetlerinde başarı gösteren sporculara, teknik ve idari kadroda yer alan kişiler ile başarıda emeği geçen kulüp ve kişilere ödül verilmesine ilişkin uygulanacak esas ve usullerin düzenlendiği anlaşılmıştır.

            Bu açıklamalara göre, Erkek Milli Basketbol Takımı tarafından 2010 yılında Türkiye'de yapılan Dünya Basketbol Şampiyonasında sağlanan üstün başarı dolayısıyla Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilen prim ve ödüllerin, söz konusu ödül ve yardım talimatı çerçevesinde verilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 1 numaralı bendi gereğince gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Ancak, sporculara ödenecek prim ve ödüllerin söz konusu talimat çerçevesinde ödenmemesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72 nci maddesi kapsamında %5 oranında vergi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

            Diğer taraftan, yukarıda bahsi geçen istisnanın FİBA'ya bildirilen oyuncu, basketbol takımı çalıştırıcısı (koç) ve yardımcıları ile sınırlı olmak üzere ve bu kişilere Türkiye'de fiilen ödenen tutarlar esas alınarak uygulanması gerekmektedir.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.