Özelge: Milli Eğitime bağlı okullarda çalışanlarla ilgili olarak SGK'ya verilen bildirimlerin D.V, Ö.İ.V. ve E.K.P'ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-DV-2385-36

16/06/2011

Konu

:

Milli Eğitime bağlı okullarda çalışanlarla ilgili olarak SGK'ya verilen bildirimlerin D.V, Ö.İ.V. ve E.K.P'ye tabi olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı yazınızdan, 2002 yılından itibaren Müdürlüğünüzde sözleşmeli ingilizce öğreticisi olarak görev yapan kişi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık sigorta prim bildirgelerinin eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda  görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            1 ) Damga Vergisi Yönünden

            Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun  "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/e fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin (2010 yılı için 13,75 TL) maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte  yandan, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Söz konusu Kanunun "Vergi ve fon muafiyeti" başlıklı 36 ıncı maddesiyle de Sosyal Güvenlik Kurumuna damga vergisi muafiyeti getirilmiştir.

           Konuya ilişkin olarak yayımlanan 16 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği açıklanmıştır.

            Buna göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir birim olan Müdürlüğünüz, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire statüsünde bulunduğundan, 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir. 

            2 ) Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Yönünden:

            4306 sayılıKanunun 5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki geçici 1 inci maddesinin A/1 fıkrasında, Sosyal Sigortalar Kurumuna işverenler ve aracılar tarafından verilen sigorta prim bildirgeleri için eğitime katkı payı ödeneceği, eğitime katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

            4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, (4783 sayılı Kanunla değişik şekli) 31/12/2003 tarihine kadar uygulanmak üzere, 16/08/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen işlemler ve kağıtlar için ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar ayrıca özel işlem vergisi ödeneceği hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 1 ve 2 Seri No.lu Eğitime Katkı Payı Genel Tebliğleri ile 1 Seri No.lu Eğitime Katkı Payı Sirkülerinde konuyla ilgili olarak detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

            Öte yandan, 02/01/2004 tarihli ve 25534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle 4306 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası,

            "   A) 1. 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarda eğitim katkı payı 31.12.2010 tarihine kadar,  Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte ödenir. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından tahsil edilen eğitim katkı payları ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir.

            ..."  şeklinde değiştirilmiştir.

            Buna göre, 01/01/2004 tarihinden itibaren sadece Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay üzerinden eğitime katkı payı alınacaktır. 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre tahsil edilen özel işlem vergisinin yürürlük süresi ise 31/12/2003 tarihinde sona ermiştir.

            Bu itibarla, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta bildirgelerinde 01/01/2004 tarihi itibariyle eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinin aranılmaması gerekmektedir. Ancak eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi aranılması gereken dönemlerde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun zamanaşımına ilişkin hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.