Özelge: Meslek odalarına verilen hizmetin tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.9-841

09/04/2014

Konu

:

Tevkifat uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İşletmeniz tarafından 6235 sayılı yasa ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarıyla yapılan sözleşmeler doğrultusunda bu odalara ait dergi, kitap, afiş, broşür, bülten vs ürünlerin basım işlerini üstlendiğinizi, ancak iktisadi işletmenize ait bir matbaa bulunmadığından söz konusu işlerin dışarıdaki matbaalara yaptırıldığı belirtilerek söz konusu meslek odalarına verilen hizmetin tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 9'uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Konuyla ilgili yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "3.2.12. Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri" başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ve baskı basım hizmetlerinin kapsamı ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

             63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.12.) bölümünde de açıklamalarda bulunulmak suretiyle uygulamaya yön verilmiştir.

            Anılan Tebliğ ve Sirkülerdeki açıklamalar çerçevesinde, bir işlemin baskı ve basım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulabilmesi, öncelikle bu işlemin hizmet niteliğinde olması şartına bağlı olup teslimlerin bu kapsamda tevkifata tabi tutulması mümkün değildir.

            Dolayısıyla üzerine çeşitli baskılar yapılan ürünlerin bu kapsamda KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, baskılı ürünün teslim veya hizmet niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlenecektir.

            Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı ise işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir.

            Diğer taraftan, söz konusu Sirkülerin bahsi geçen bölümünde "Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı, işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir. Dolayısıyla, 1 Kr değeri olan bir plastik kağıdın, üzerine marka, içerik, kullanım tarihi, renk, logo gibi bilgiler basılmak suretiyle değeri 5 Kr'a çıkıyorsa, bu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, koli olarak 10 Kr'a satılan bir karton kutunun üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyatı değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecektir." belirlemesiyle, işlem içerisindeki baskın unsurun hizmet mi yoksa teslim mi olduğunun ve hizmetin teslimin tali unsuru olacak şekilde işlemde yarattığı değer artışının daha iyi kavranabilmesi açısından örneklendirmede bulunulmuştur.

            Buna göre tevkifatın, hizmet işlemlerinde ve kapsama giren hizmetlerin bizzat ifa edildiği aşamada uygulanması gerekmekte olup, işletmeniz tarafından Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılan kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına ait dergi, kitap, afiş, broşür, bülten vs ürünlerin tarafınızdan basılması ya da bunların grafik uygulama ve tasarım işlemleri tarafınızdan yapıldıktan sonra sorumluluğunuz altında bastırılması suretiyle verilen hizmet, baskı ve basım hizmetleri çerçevesinde değerlendirilerek genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulacak ve söz konusu hizmetler için (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Öte yandan, söz konusu hizmete Kurumunuz tarafından aracılık edilmesi halinde, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin (3.1.2/b) ayrımında sayılmakla beraber 5018 sayılı Kanuna ekli listelerde yer almayan belirlenmiş alıcılara yapacağınız aracılık hizmetleri tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir. Bu durumda matbaa işletmesi tarafından baskı basım hizmeti doğrudan sorumlu tayin edilmiş belirlenmiş alıcıya fatura edilecek ve bu tutara ait KDV üzerinden Tebliğin (3.2.12.) bölümüne göre belirlenmiş alıcı tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulanacak, tarafınızdan yalnızca aracılık hizmet bedeli için sorumlu tayin edilen kuruluşa (5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer almaması kaydıyla) düzenlenecek faturada gösterilen KDV üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

            İşlem bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde ayrıştırılmayıp tamamının tarafınızdan faturalandırılması halinde ise faturada gösterilen toplam KDV tutarı üzerinden Tebliğin (3.2.12.) bölümüne göre (5/10) oranında tevkifat uygulanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.