Özelge: Merkezi yurt dışında olan bir firmanın İstanbul şubesinin yurt dışındaki firmaya verdiği pazar hakkındaki danışmanlık hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-130-2305

29/09/2014

Konu

:

Merkezi yurt dışında olan bir firmanın İstanbul şubesinin yurt dışındaki firmaya verdiği pazar hakkındaki danışmanlık hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

 

 

İlgi (a) da kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından Tokyo Japonya'da mukim şirkete verilen ve tamamen Türkiye dışındaki pazarlarla ilgili hizmetlerin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 12 nci maddesinde ifade edilen kapsamda "hizmet ihracı" olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu hizmetlerin şirkete faturalanmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep edilmiş olup, 27.02.2011 tarih ve 1983 sayılı özelgemizin sonuç kısmında;

"...

Buna göre;

Tarafınızdan Japonya'da mukim firmanın yurt dışındaki müşterilerine verilen danışmanlık hizmeti yurt dışında verildiğinden ve hizmetten yurtdışında faydalandığından Kanunun 6/b maddesi gereğince verginin konusuna girmeyecek olup, katma değer vergisine de tabi olmayacaktır.

Diğer taraftan, KDV'nin konusuna girmeyen işlemlerle ilgili yapılan giderler nedeniyle yüklenilen KDV'lerin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir." denilmektedir

Daha sonra verilen ilgi (b) de kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin Japonya'da mukim şirkete Türkiye dışındaki pazarlarla ilgili verdiği danışmanlık hizmetinin Türkiye'de verildiği belirtilerek KDV Kanununun 12 nci maddesi kapsamında hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmiş olup,

İlgi (c) de kayıtlı ek bilgi dilekçenizde ilgi (b) de kayıtlı özelge talebinizde yer alan hizmetin Türkiye'de verilme mekanizması tarafınızdan aşağıdaki şekilde açıklanmıştır;

"Şirket ile imzalamış olduğumuz danışmanlık anlaşması çerçevesinde, ..........' nin Türkiye ve çevre ülkelerdeki ("Coğrafi Bölge") ticari işlemleri ve projeleri ile ilgili olarak hizmet vermekteyiz. İlgide (21.01.2011 tarihli ve 11.04.2012 tarihli özelge talep formları)  listelenen hizmetlerimizin tamamını Türkiye pazarı için verebilmemiz mümkün iken, çevre ülke pazarları için Türkiye'de verdiğimiz hizmetler, hem .........' ye verdiğimiz toplam hizmet hacmimizdeki oranı hem de fonksiyonlarımız açısından daha sınırlıdır. Temelde .........' nin çevre ülkelerdeki ticari işlemlerini desteklemek üzere sağladığımız bu hizmetler genel anlamda pazar araştırma, bilgi toplama ve diğer destek hizmetlerinden oluşmakta olup aşağıdaki hususları içerir:

 Pazar'ı takip etmek ve ...........'nin tedarik edeceği ürünlerle ilgilenebilecek şirketleri tespit ederek araştırma sonuçlarını ...........ye bildirmek,

...........' nin çevre ülkelerdeki ticari işlemleri ve projelerinde işbirliği yapabileceği Türkiye'de yerleşik şirketleri tespit ederek ........... ile bu şirketler arasında bilgi akışı sağlanmasına yardımcı olmak,

........... çalışanlarının çevre ülkelerdeki ticari işlemleriyle ilgili olarak bölgeyi ziyaretleri öncesinde Türkiye'ye gelmeleri halinde, kendilerine gerek söz konusu pazarlar hakkında genel bilgi, gerekse potansiyel veya devam eden proje ve ticari işlemleriyle ilgili bilgi ve görüş temin etmek,

........... nin üst düzey yöneticilerinin çevre ülkelere yapacağı ziyaretlerde söz konusu ülkelerin devlet ve özel sektör kurumları yöneticileriyle yapacağı görüşme ve toplantıları ve tüm ziyaret programını koordine etmek,

Bir taraftan müşterimiz olan ...........' nin ticari uygulamaları, ürün yelpazesi ve iş yapış tarzına aşina olmamız, diğer taraftan coğrafi olarak çevre ülke pazarlarına yakınlığımız, bu pazarlarla ilgili olarak yıllar içinde edindiğimiz bilgi birikimi, ve özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kafkaslar' daki Türki Cumhuriyetler ile olan tarihi ve kültürel bağlarımız sayesinde, hem yeni iş yaratılması için pazar ve müşteri araştırmaları yapabilmemiz, ve hem de devam eden işleriyle ilgili ........... nin müşterilerine kolaylıkla ulaşıp oluşan aksaklık ve sıkıntıların giderilmesi noktasında ........... 'ye bilgi akışı sağlayabilmemiz dolayısıyla Türkiye'de çevre ülkelere dair ........... 'ye hizmet verebilmekteyiz. Söz konusu hizmetlerin Türkiye'de verilmesinde ilgili taraflarla birebir görüşme ve toplantı yapılmasının yanı sıra, internet, e-mail, telefon görüşmesi, tele-konferans vb iletişim araçları kullanılmaktadır."

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun,

-1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi bulunduğu,

-6/b maddesinde, KDV ye tabi hizmetler bakımından işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/A-2. bölümünde de hizmet ihracına yönelik;

- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığının, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edileceği,

- Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kastın, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgisinin olması, Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin bulunmaması olduğu,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, Tokyo Japonya'da mukim şirkete verdiğiniz söz konusu hizmetin birebir görüşme ve toplantı yolu yanı sıra internet, e-posta, telefon, tele-konferans vb iletişim araçları yoluyla iki farklı mahiyette ve ayrı şekilde verildiği, bununla birlikte Şubenizin ........... için coğrafi bölgede çevre ülkeler açısından bölgesel bir merkez görevi üstlendiği ( pazar araştırması, bürokratik işlemler vb)  anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

1- Şubenizce yurtdışındaki müşteriye (Tokyo Japonya'da mukim şirkete Türkiye pazarı için verdiğiniz hizmetler KDV ye tabi bulunmaktadır.

2- Şubenizce yurtdışındaki müşteriye birebir görüşme ve toplantı yoluyla ya da internet, e-posta, telefon, tele-konferans vb iletişim araçları yoluyla Türkiye'de verilen danışmanlık hizmetinin, yurt dışındaki yerleşik firmanın Türkiye dışında gerçekleştireceği (Türkiye dışındaki pazarlarla ilgili) teslim ve hizmetleri için faydalanacağı mahiyette olması halinde verilen danışmanlık hizmetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

3- Danışmanlık hizmetinin (birebir görüşme ve toplantı yoluyla) yurtdışında verilen kısmı ise KDV nin konusuna girmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.