Özelge: Merkezi ABD'de olan Enstitünün Türkiye'deki Temsilci Ofisine Gemi Hibe Edilmesinde Veraset ve İntikal Vergisi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

96620903-160[1-2-7-2012/1]-58

28/05/2014

Konu

:

Merkezi ABD'de olan Enstitünün Türkiye'deki Temsilci Ofisine Gemi Hibe Edilmesinde Veraset ve İntikal Vergisi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... tarihinden itibaren ... ) olarak ... kütük numarasıyla  T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı, Muğla İl Dernekler Müdürlüğü'ne bağlı olarak ‘Temsilci Ofisi" statüsü ile kar amacı gütmeyen kuruluş olarak faaliyet gösterdiğiniz, merkezi ... bulunan enstitünüzün T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile Türkiye'de sadece arkeolojik sualtı kazısı ve araştırması projelerini bilimsel olarak yürüttüğü, araştırmalarda kullanılmak üzere Türk bayraklı bir araştırma gemisinin tarafınıza hibe edilmek istenildiği, Temsilci Ofisi statüsü ile ... ayni bağış kabul etmesi durumunda ayni bağış makbuzu ile hibe kabul edilip edilemeyeceği ile veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer  şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (b) fıkrasında mal tabirinin, mülkiyete konu  olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları, (d) fıkrasında, ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda   olan ivazsız iktisapları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi  menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan  hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun 5 inci maddesinde, veraset ve intikal vergisinin mükellefinin, veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde mal iktisap eden şahıs olduğu, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında da bu  Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahısların beyanname vermeyecekleri düzenlenmiştir.

            Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarında sayılan  kurum, kuruluşlar ve teşekkülller kendilerine yapılacak bağış ve yardımlar dolayısıyla veraset ve intikal vergisinden muaftır.

             Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (a) bendinde, "Yüksek öğretim üst kuruluşları, yüksek öğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler vergi, resim, damga vergisi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyeti yapanların koydukları ve Kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur."  hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin (b) bendinde ise üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler/istisnalar ile diğer mali kolaylıklardan aynen yararlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

             Bu hükümlere göre, her ne kadar Enstitünüzün merkezi  yurtdışında olup temsilcilik açmak suretiyle Türkiye'de faaliyet gösterse de kar amacı gütmemesi, amacının bilimsel, edebi ve eğitime yönelik çalışmalar, araştırmalar ve arkeolojik kazılar vasıtasıyla su altında ve denizlerde bulunan kalıntılardan insanlığın geçmişini aydınlatmak ve bu bilgileri genel ve bilimsel yayınlar vasıtası ile tarihçiler, diğer arkeologlar ve kamuoyu ile paylaşmak olduğu anlaşıldığından, "temsilci ofisi" olarak bu nitelikleri devam ettiği sürece, hibe edilmek istenen gemi için Temsilci Ofisinin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması ve bu kapsamda veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmemesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.