Özelge: Menkul alım-satım işlemlerinde BSMV uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(M��kellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-BSMV-2502

10/08/2012

Konu

:

Menkul alım-satım işlemlerinde BSMV uygulaması.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Seri:VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında faaliyette bulunan şirketinizin, ortak olunan şirketlerin hisselerinin satışı dolayısıyla elde ettiği gelirler, ortak olunan şirketlerden elde edeceği temettü gelirleri, İMKB de yapılan menkul kıymet alım satım işlemleri sonucu elde edilen gelirler, tahvil, bono ve repo faizleri ile mevduat faizi gelirleri üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) hesaplanıp hesaplanmayacağı sorulmaktadır.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; "Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar..." hükümleri yer almaktadır.

6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin;

- (c) bendinde, hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirlerinin,

- (e) bendinde; bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınaî işletmelerden sağladıkları kârların, 

- (f) bendinde ise, bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre BSMV ye tabi muamelelerden mütevellit karların,

BSMV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise BSMV yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü bulunmaktadır.

Konuya ilişkin 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin B/2- "6802 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Muamele ve Hizmetleri Esas İştigal Konusu Olarak Yapanlar" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara göre, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 32 nci maddesinin verdiği yetki ve izin çerçevesinde menkul kıymetlere ilişkin işlemleri esas faaliyet konusu olarak yapmakta olup bunların 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri BSMV ye tabi olacaktır.

Öte yandan, Seri:VI, No:15 sayılı Tebliğin 17 nci maddesinde girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının faaliyet konuları arasında; sermaye piyasası araçlarına ve para piyasası araçlarına yatırım yapmak, maddede belirtilen şirket ve fonlara yatırım yapmak veya ortak olmak girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak ve esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartlarıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak gibi faaliyetler sayılmaktadır.

Ayrıca, Seri 5, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinde; "Portföy yöneticiliği; finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir." şeklinde tanımlanmakta ve aynı maddede portföy yöneticiliği faaliyetinin portföy yönetimi şirketinin yanı sıra Kuruldan yetki belgesi alması koşuluyla bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen hizmetler ile sınırlı olmak üzere girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından da yürütülebileceği belirtilmektedir.

Buna göre, banker kapsamında BSMV mükellefi olan şirketinizin,

- ortak olduğu şirketlerin hisselerinin satışı dolayısıyla lehe aldığı paralar,

- ortak olduğu şirketlerden elde edilen ve yukarıda belirtilenler dışında kalan karlar,

- İMKB de yapılan menkul kıymet alım satım işlemleri dolayısıyla lehe aldığı paralar,

- tahvil, bono ve repo faizleri,

BSMV ye tabi bulunmaktadır.

Diğer taraftan, banka ve sigorta şirketleri dışındaki kişi ve kuruluşların mevduat faiz gelirleri ise BSMV kapsamı dışında bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.