Özelge: Masaj koltuğu işletmeciliği yapan işletmelerin, masaj koltuğunu bıraktığı mekan sahipleriyle yapacağı anlaşmalar sonucu masaj koltukları nedeniyle tahsil ettiği bedellere ilişkin belge düzeni ve vergilendirme hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-116

18/02/2011

Konu

:

Masaj koltuklarında belge düzeni ve vergilendirme

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, masaj koltuğu işletmeciliği yapacağınızı, bu masaj koltuklarından elde edeceğiniz hasılatı, muhatabınız olan mekan sahibi ile yapacağınız sözleşmelerde de belirterek, ayda bir kez sayarak ve tahsil ederek "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlemek ve işyeri sahibinden anlaştığınız oran üzerinden komisyon faturası almak kaydıyla o ayın hesabını kapatmak istediğinizi, gerek faaliyet yaptığınız yerlerin bir kısmının il dışında olması gerekse de koltukların başında sürekli eleman olamayacağından birikmiş parayı gün sonunda fatura etme imkanızın olmadığını belirterek, hasılatı ayda bir saymak suretiyle "muhtelif müşteriler" ibareli aylık fatura düzenlemeniz hususunda Başkanlığımızın görüşünü talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Faturanın Tarifi" başlıklı 229'ncu maddesinde, "Fatura, satılan emtiaveya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccartarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

"Faturanın Nizamı" başlıklı 231/5'nci maddesinde, "Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlemeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."

Aynı Kanunun "Fatura Kullanma Mecburiyeti" başlıklı 232'nci maddesinde de "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;

1-Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2-Serbest meslek erbabına;

3-Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4-Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5-Vergiden muaf esnafa;

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler." hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, 385 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "2 - Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni başlıklı bölümünde;

"...

a) Otomatik satış makineleri kullanılmak suretiyle yapılan mal veya hizmet satışlarının, anılan makinelerin aşağıda belirtilen şekilde  kullanılması kaydıyla, tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür.

- Söz konusu makinelerle yapılan mal veya hizmet satışlarına ilişkin bilgiler, makinenin hafızasından silinemeyecek ve değiştirilemeyecek bir şekilde kaydedilecektir.

- Kaydedilen bilgilere dışarıdan herhangi bir müdahale yapılamayacaktır.

- Gün sonunda makineden günlük satış raporu alınabilecektir.

Bu şartların sağlanması durumunda malın satışı veya hizmetin verilmesi anında Vergi Usul Kanununda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak gün sonlarında makineden alınacak raporlara istinaden "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

b) Otomatik satış makinelerinin yukarıda sayılan şartları taşımaması ve herhangi bir düzeneğinin olmaması nedeniyle satışın para atılmak suretiyle yapılması halinde, malın sevk edildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde satılan malları içerecek şekilde "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Her iki halde de, söz konusu otomatik satış makinelerine yerleştirilmek üzere taşınan mallar için "muhtelif müşteriler" ibareli sevk irsaliyesi düzenlenecek ve yukarıda bahsi geçen şekilde düzenlenecek faturalar ile irtibatlandırılacaktır.

c) Sadece hizmet sunan makinelerde yukarıda bahsedildiği şekilde düzeneğin olmaması durumunda ise gün sonunda cihazda birikmiş paranın sayılarak toplam hasılat tutarı üzerinden "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

Ayrıca, söz konusu makineleri farklı işyerlerine yerleştirmek suretiyle komisyon ödenmesikarşılığında komisyon tutarını gösterir faturanın düzenleneceği ise tabiidir."

açıklamaları yer almaktadır.

Bu itibarla, otomatik satış makineleri ile yapılan mal veya hizmet satışlarının anılan tebliğde yapılan düzenlenmeler doğrultusunda belgelendirilmesi gerekmekte olduğundan bu işlemlere ilişkin aylık fatura düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.