Özelge: Maaş alınan birim dışında farklı bir kurumun gelirlerinden ödenen fazla mesai ücretinin ikinci işverenden elde edilen ücret olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-224

23/02/2012

Konu

:

Maaş alınan birim dışında farklı bir kurumun gelirlerinden ödenen fazla mesai ücretinin ikinci işverenden elde edilen ücret olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

 

 

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, İlimiz ... İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur kadrosunda görev yaparak maaş aldığınız, ayrıca ... Öğretmenevi A.S.O Müdürlüğü'nde de aylık 90 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti almak suretiyle geçici görevli olarak çalıştığınız, öğretmenevi müdürlüğünün genel veya katma bütçeli bir daire olmayıp vergiye tabi özel bütçeli bir kurum olduğu, fazla mesai ücretlerinden kesilen gelir vergisi matrahlarının, maaş aldığınız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki aylığınıza ilişkin aylık matrah ile birleştirilerek, toplam ücret üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması uygulamasının doğru olup olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği'nin "Fazla Çalışma" başlıklı 31 inci maddesi uyarınca, kurumlarda hizmetin gereği olarak olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele normal mesai günlerinde günde 3 saati, hafta sonu ve diğer tatil günlerinde 8 saati aşmamak kaydıyla, kurum gelirlerinden fazla çalışma ücreti ödeneceği, fazla çalışma saat ücretinin belirlenmesinde ilgili yılı Bütçe Kanunu hükümlerinin esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde,

"Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez."  hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, ücret ödemelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı 149 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, muafiyet ve istisna kapsamına girmeyen ve her ne ad altında yapılırsa yapılsın ücret tanımı içine giren tüm ödemelerin, ücret olarak vergiye tabi tutulacağı; 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretlerin ayrı ayrı vergilendirildiği, dolayısıyla vergi tarifesinin her bir işverenin ödediği ücrete diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 62 nci maddesinde ise "İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir..."  denilmiş ve 94 üncü maddesinde de kimlerin hangi ödemelerden tevkifat yapacakları sayılmış olup, 1 inci bendinde hizmet erbabına ödenen ücretlerden 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak, 11/02/2004 tarihinde yayımlanan 16 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 3.2 Bölümünde, "Tam mükellef gerçek kişiler tevkif yoluyla vergilendirilmiş, tek işverenden alınan ücretleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenecektir.

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanunu'nun 64. maddesinde yer alan diğer ücretler hariç) için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir."  açıklaması yer almıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tarafınıza maaş ödemesi yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesai ödemesi yapılan Öğretmenevi A.S.O Müdürlüğü'nün "işe alma ve emir ve talimatları dahilinde çalıştırma" yönlerinden ayrı işverenler olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, şahsınıza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödenen maaş ile Öğretmenevi A.S.O Müdürlüğü tarafından kurum gelirlerinden yapılan fazla mesai ödemelerine ayrı ayrı vergi tarifesi uygulanması gerekmekte olup, birden fazla işverenden aldığınız ücret toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (278 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 takvim yılı için 23.000 TL) aşması halinde birinci işverenden alınan dahil olmak üzere elde ettiğiniz ücret gelirlerinin tamamını yıllık beyanname ile beyan etmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.