Özelge: L.P.G. Satın Alma İzin Belgesine Sahip Aerosol Üreticileri Tarafından Fason Olarak Aerosol Üretimi ve Dolum İşi Yapılması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-490

08/02/2012

Konu

:

L.P.G. Satın Alma İzin Belgesine Sahip Aerosol Üreticileri Tarafından Fason Olarak Aerosol Üretimi ve Dolum İşi Yapılması

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ni haiz firmanız tarafından 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği çerçevesinde, LPG hammaddesi ve işçilik bedeli tarafınıza ait olmak üzere fason aerosol ürünleri imalatı ve dolum işinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunun bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun "Verginin Konusu" başlıklı 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı ifade edilmiştir.

Diğer taraftan Kanunun 12/2-a maddesinde Bakanlar Kurulunun, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere; (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden çıkarılan, 27/2/2010 tarihli ve 27506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararnamenin uygulama usul ve esaslarının açıklandığı 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği'nde yer alan tanımlar çerçevesinde, "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)"; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan ve aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş malı, "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"; kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu tebliğin ekinde (EK:1) olarak yer alan izin belgesini, "Üretici" ise aerosol üretmek üzere L.P.G. satın alma izin belgesini haiz gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Buna göre, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Kararname uyarınca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G.'yi yalnızca L.P.G. satın alma izin belgesini haiz üreticiler, ÖTV mükelleflerinden satın alabilecek ya da dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edebileceklerdir.

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen diğer usul ve esaslara uymak kaydıyla L.P.G. satın alma izin belgesini haiz firmanız tarafından fason aerosol üretim ve dolum işleri yapılarak bu işlerin bedelinin düzenlenecek faturada L.P.G. bedeli ve işçilik bedeli olarak gösterilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer yandan bahsi geçen Tebliğin "Üreticilerin L.P.G. İthali ve Kullanımı" başlıklı (5.) bölümünde Kararname kapsamında kullanılmak üzere ithal edilen L.P.G.'nin kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, "İthal Edilen L.P.G.'nin ÖTV'ye Tabi Olan Aerosol Üretiminde Kullanımı" başlıklı (5.2.) alt bölümünde ise üreticilerin Kararname kapsamında ithal ettikleri L.P.G.'yi, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanımlarının bu Kanunun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G.'nin ÖTV'ye tabi aerosol ürünlerinin üretiminde kullanılması halinde bu kullanım, ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi gereği teslim sayılmayacağından ÖTV'ye tabi olmayacaktır. Ancak bu durumda üretilen aerosolün teslimi ÖTV'ye tabi olacağından, söz konusu malın tesliminde doğacak ÖTV'nin bu ürünleri fason olarak şirketinize ürettiren firmalarca teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.