Özelge: L.P.G. satın alma izin belgesi için ibraz edilen işletme belgesine istinaden yapılan yoklamada çalışan sayısının elli kişinin altına düştüğünün tespit edilmiş olması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 12. MADDE-976

04/07/2013

Konu

:

L.P.G. satın alma izin belgesi için ibraz edilen işletme belgesine istinaden yapılan yoklamada çalışan sayısının elli kişinin altına düştüğünün tespit edilmiş olması.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, sinek ilacı, oda spreyi ve benzeri ürünlerin imalatı işiyle iştigal eden firmanızın "L.P.G. satın alma izin belgesi" talebine ilişkin olarak ibraz edilen belgeler arasında yer alan işletme belgesiyle ilgili olarak Vergi Dairesince yapılan yoklamada, çalışan sayısının 50 kişinin altında olduğunun tespit edildiği, ayrıca "gayrisıhhi müessese ruhsatı" ibraz edilmediği gerekçesiyle söz konusu izin belgesi talebinizin yerine getirilmesinin uygun bulunmadığı belirtilerek konuya ilişkin görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır.

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/2-a maddesi ile Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

             Bu yetkiye istinaden 27/2/2010 tarihli ve 27506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfır olarak belirlenmiş olup, söz konusu Kararnamenin uygulama usul ve esasları ise 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik 18 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

             Bahsi geçen Tebliğde yer alan tanımlar çerçevesinde "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)"; ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan ve aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş malı, "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"; Kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:1) olarak yer alan izin belgesini, "Üretici" ise aerosol üretmek üzere L.P.G. satın alma izin belgesini haiz gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

             Buna göre, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Kararname uyarınca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G.'yi yalnızca L.P.G. satın alma izin belgesini haiz üreticiler, ÖTV mükelleflerinden satın alabilecek ya da dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edebileceklerdir.

             Üreticilerin söz konusu belgeyi alabilmeleri için bu Tebliğin "Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi" başlıklı (2.1.) bölümünde açıklanan şartları haiz olmalarının yanı sıra, yine bu bölümde sayılan sanayi sicil belgesi, aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullanıldığını belirtir kapasite raporu ve işletmelerin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilen belgelerin (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilecek diğer belgeler) aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

             Söz konusu müracaat üzerine ilgili vergi dairesi, bahse konu Tebliğin "Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler" başlıklı (2.2.) bölümünde açıklanan gerekli kontrol ve tespitleri yaptırarak üreticilerin bu belgeyi alabilmeleri için gerekli şartları taşıdığına karar vermesi halinde, bu üreticiler adına bir takvim yılı süresince geçerli olmak üzere L.P.G. satın alma izin belgesi düzenleyecektir.

             Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya L.P.G. satın alma izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, L.P.G. satın alma izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilmek suretiyle üreticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve aynı gün içinde dağıtıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.

             Buna göre, ilgili kurum tarafından firmanız adına verilen işletme belgesinin halihazırda geçerliliğini koruması halinde, 18 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinin (2.1.) bölümünde yer alan diğer müracaat şartlarının da tam olması kaydıyla firmanız adına L.P.G. satın alma izin belgesi düzenlenmesinde bir sakınca bulunmamakta olup, mevsimsel olarak bazı dönemlerde çalışan sayısının 50 kişinin altına düşmüş olması, işletme belgesinin geçerliliğini kaybetmediği müddetçe söz konusu izin belgesinin verilmesine engel teşkil etmeyecektir.

           Bununla birlikte 18 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinin (2.1.) bölümünde yer alan "İşletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilebilecek diğer belgeler)" ifadesinden, parantez içi belgelerden herhangi birinin anlaşılması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.