Özelge: Limited şirketin hem kendi hem de bir başka şirket lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları, kefalet mektupları, kefalete dayalı taahhütlerden doğmuş ve doğacak borçlara ilişkin banka lehine verilmiş ipoteği

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

63611781-492-30

26/09/2012

Konu

:

Ortaklar kurulu Kararının Noter Harcı ve Damga V.muafiyeti

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden bir limited şirketin hem kendi hem de bir başka şirket lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları, kefalet mektupları, kefalete dayalı taahhütlerden doğmuş ve doğacak borçlara ilişkin banka lehine verilmiş .../.../2011 tarih ve ... yevmiye no ile tesis edilen 2'nci derece ipoteğin kabulüne dair ortaklar kurulu karar örneği tasdikinin, ne şekilde damga vergisi ve harca tabi tutulacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38'inci maddesinin 1'inci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, 41'inci maddesinde de, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 42'nci maddesinde ise "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

            (5766 Sayılı Kanunun 11'inci maddesinin (a) bendiyle değişen fıkra, Yürürlük: 06.06.2008) Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." denilmektedir.

            Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin 1-1'inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,90 nispi harç alınacağı, II-1'inci maddesinde de, belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların her birinden maktu esasa göre harç alınacağı açıklanmıştır.

             Aynı Kanunun 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 123'üncü maddesinde "Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." hükmüne yer verilmiştir.

             Diğer taraftan, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun 1'inci maddesinde; "Bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve her hangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder." hükmü, 4'üncü maddesinde de; "Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur.

             Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır.

             Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır." hükmü yer almaktadır.      

             Yazınız ekinde yer alan ... TL tutarlı Ortaklar Kurulu Kararının tetkikinden; bu karar örneğinin yalnızca söz konusu bankadan kullanılan bir kredinin temini, teminatı veya geri ödenmesine ilişkin olmadığı, banka ile adı geçen şirket ve diğer bir şirket (3.şahıs) arasında her türlü borç ve alacak konusunu içeren ipotek tesis edilmesi, müteselsil borçlu ve kefil olunmasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

             Buna göre; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde bulunmayan ortaklar kurulu kararlarının damga vergisine tabi tutulmaması, ancak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (2) sayılı tarifenin I/1'inci fıkrası gereğince nispi harca tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.