Özelge: Lazerli Tedavide KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-53-59

07/07/2011

Konu

:

Lazerli Tedavide KDV

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ... A.Ş.ne ait ... Hastanesi içerisinde 16/2/2010 tarihinde bir sağlık merkezi kurduğunuz, bu merkezin güzellik merkezi değil sağlık merkezi olduğu, şirketin kurucusu ve müdürünün .... olduğu, sağlık merkezinde kılcal damar varis tedavisi, lazerle cilt ve deri tedavisi, lazerle ciltte bulunan et benlerinin alındığı, lazerle leke açma ve akne tedavisi, kök hücre tedavisi, saç dökülmelerinde mezoterapi gibi tedaviler uygulandığı, yapılan bu hizmetler karşılığında hastaneye fatura düzenlendiği belirtilerek, uygulanacak katma değer vergisi oranında tereddüt edildiği ve düzenlenecek faturalarda uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine tabidir.

Vergiye tabi işlemlere uygulanacak KDV oranları ise aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için%1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) Bölümünün 21 inci sırasında; "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,..." yer almaktadır.

12/5/2003 tarih ve 25106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"  in 39/b maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, aynı Yönetmeliğin "Güzellik ve Estetik veya Bu Amaçla Açılan Merkezlerin ve Ünitelerin Uyumu" başlıklı Geçici 4 üncü maddesinde;

" (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan merkezlerin ve ünitelerin uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresi, 1/1/2010 tarihinde sona erer.

(2) Sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezler, güzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya polikliniğe dönüştürülür.

(3) İkinci fıkra uyarınca muayenehane veya poliklinik olarak faaliyet göstermesine izin verilenler ile tıp merkezi ve özel hastaneler bünyesinde ünite şeklinde olanların tabela, basılı ve elektronik ortam materyallerinde ve ünite isimlendirilmesinde "güzellik ve/veya estetik" ifadesi kullanılamaz.

(4) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbi işlemlerin tamamı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, "estetik" veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütülür.

(5) Birinci fıkrada sözü edilen ve müstakil açılan merkezlerin işleteni tabip değil ise bunlar, işletenin tercihine göre güzellik salonuna dönüştürülebilir." denilmektedir.

Anılan Yönetmeliğin "Güzellik Salonları" başlıklı Geçici 5 inci maddesinde de;

"(1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış güzellik salonları, sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır. Güzellik salonu adı altında açılan işyerleri, 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılır.

(2) Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, tıp merkezi ve özel hastane bünyesinde ünite şeklinde kurulan ... San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanı ile faaliyet gösteren şirketiniz tarafından verilen kılcal damar varis tedavisi, lazerle cilt ve deri tedavisi, lazerle ciltte bulunan et benlerinin alınması, lazerle leke açma ve akne tedavisi, kök hücre tedavisi, saç dökülmelerinde mezoterapi tedavisi gibi tabip yetkisinde olan tıbbi işlemlerin şirketinizde tıp fakültesi diploması olan biri çalıştırılarak yapılsa bile genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.