Özelge: Lazer epilasyon hizmeti için serbest meslek makbuzu tanzim edilip edilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2067

19/11/2011

Konu

:

Lazer epilasyon hizmeti için serbest meslek makbuzu tanzim edilip edilemeyeceği hakkında.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile genel tababet hizmeti verdiğinizi belirterek, işyerinizde vereceğiniz lazer epilasyon hizmeti için serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz konusunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinde, ‘‘Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.'' hükmü yer almakta olup ‘‘Serbest Meslek Kazancının Tarifi" başlıklı 65'inci maddesinde ise "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.'' hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun'un 66'ncı maddesinde ‘‘Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez '' hükmüne yer verilmiştir.

           Diğer taraftan 12/05/2003 tarih ve 25106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘‘Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik''in 4'üncü maddesinin (d) fıkrasında ‘‘Sağlık Kuruluşu: Güzellik ve estetik merkezi, güzellik salonu, saç ekim merkezi, güzellik enstitüsü gibi isimler altında faaliyet gösteren, güzellik ve estetik amaçlı olarak kişilere cilt ve vücut bakımı, makyaj, epilasyon ve benzeri hizmetlerin verildiği özel sağlık kuruluşlarını'' ifade ettiği konusunda açıklama getirmiş ise de 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik''in 39/b maddesi ile söz konusu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup aynı Yönetmelik'in ‘‘Güzellik Salonları''başlıklı geçici 5 inci maddesinde ise; ''(1) 39'uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik'e göre açılmış güzellik salonları, sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır. Güzellik salonu adı altında açılan işyerleri, 10/8/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılır.(2) Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.'' şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre lazer epilasyon faaliyetinin serbest meslek kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp ticari bir organizasyonu gerektiren bir faaliyet olması nedeniyle bu faaliyetten elde edilen kazancın ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229'uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanun'un 231'inci maddesinin (5) numaralı bendinde de faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenememiş sayılacağı, 232'nci maddesinde ise tüccarların sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

           Bu itibarla, belirtilen mevzuat hükümlerine göre söz konusu faaliyetiniz serbest meslek kapsamında olmayıp ticari faaliyet kapsamında değerlendirildiğinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 177'nci maddesinde ''6'' bent halinde sayılan şartlardan birini taşımanız halinde bilanço esasına göre, aksi takdirde işletme hesabı esasına göre defter tasdik ettirilerek satılan emtia veya yaptığınız iş karşılığında fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.     

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.