Özelge: Lastik kiralama faaliyetinde belge düzeni hk.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.03.29-010-1

17/03/2011

Konu

:

Lastik kiralama faaliyetinde belge düzeni

 

 

                                   ...........................................

                                                           ...............................

İLGİ : ...................... tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, şirketinizin lastik alım satım faaliyetinde bulunduğu, bu faaliyetin yanı sıra büyük miktarlarda lastik alımı yapan (lojistik ve kargo vb.) şirketlere lastik kiralama faaliyetinde bulunulacağı, lastik kiralama faaliyetinde kullanılan araçlarda aracın yaptığı mesafeyi ölçen bir cihaz aracılığıyla her bir lastik için yaptığı km x km başına belirlenmiş bedel sonucu tespit edilen tutarlar için aylık periyotlar halinde bedel tahsil edeceğiniz, yapılacak sözleşmelerin 4 yıl geçerli olacağı, kiralanan lastiklerin bakım ve tamirinin tarafınızdan yapılacağı belirtilerek yapılması düşünülen lastik kiralama faaliyetinde,

-   lastiklerin ilk teslimi sırasında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği,

- lastiklerin ilk teslimi sırasında stoklardan çıkartılarak maliyetinin tamamının gider yazılmasının mümkün olup olmadığı,

-  bu mümkün değilse lastik bedellerinin ne zaman giderleştirileceği

hususlarında ....................... Vergi Dairesi Başkanlığına .................. ve .................. tarihlerinde özelge verilmesi için müracaat ettiğiniz, bu müracaatlarınıza .......................... Vergi Dairesi Başkanlığının ...................... tarihli ve ................. sayılı ile ..................... tarihli ve ..................sayılı yazılarıyla cevap verildiği, ancak en son dilekçenizden sonra mezkur Başkanlıkça konu hakkında tereddüte düşülerek Başkanlığımıza müracaat edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu; 229 uncu maddesinde de faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.

Şirketinizin müşterisiyle yapacağı sözleşmenin giriş kısmında, işbu sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe hizmetlerin sağlanması bağlamında "................" kelimesinin şirketiniz adına hareket eden taşeronları da kapsayacağı, "Hizmetler" sözünün sözleşmede tanımlanan şekilde şirketiniz tarafından sağlanacak olan her türlü hizmeti kapsadığı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu sözleşmede, müşteriye verilecek hizmetler, müşteri tarafından kullanılan ve sözleşmeye uygun şekilde ...............'e bildirilmiş olan araçların lastiklerinin bakımı ve tamiri, yeni ve/veya kaplanmış olabilen değiştirme lastiklerinin tedarik edilmesi, araçlardaki lastiklerin kontrol edilmesi, lastiklere ilişkin gözlemlerin müşteriye rapor edilmesi, lastiklerde olağandışı aşınmaya neden olabilecek mekanik arızaların müşteriye bildirilmesi, lastiklerin takılması ve sökülmesi, lastiklerin şişirilmesi, yeniden diş açılması, rotasyon, balans, jant pozisyonu değiştirme hizmetleri olarak yer almaktadır. Sözleşmede lastik karkaslarının mülkiyetinin şirketinize ait olduğu, tüm motorlu araçlar için her araç tipine göre sürüş kilometrelerinin aylık dönemlerbaz alınarak beyan edileceği ve sürüş kilometre * araç başı belirlenmiş km fiyat üzerinden bedelin tespit edileceği ve arıza yardımı, sözleşmede belirtilen yerler dışındaki yerlerde hizmet verilmesi, programlanmış saatler dışında hizmet sağlanması vb. bazı hizmetlerin bedel karşılığı verileceği hükümleri bulunmaktadır.

Sözleşmenin tetkikinden, bir sözleşmeye istinaden müşterinize muhtelif hizmetler sunacağınız, bu hizmetlerin birbiriyle bağlantılı olduğu ve birlikte bir bütünlük arz ettiği anlaşıldığından, faaliyetinizin hizmet ifası kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.          

Hizmetin ise, aylık periyotlar itibariyle her araç için sürüş km tespit edildiği, bedelin ise her araç başına km * araç başı belirlenmiş km fiyat üzerinden tespit edildiği ve bu bedel üzerinden fatura düzenlendiği göz önüne alındığında, aylık verilen bir hizmet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre,

1- Lastikleri kullanılmak üzere müşterinize teslim ettiğiniz anda fatura düzenlemenize gerek bulunmamaktadır. Söz konusu lastik kiralama hizmeti, müşterinizle yaptığınız sözleşmeye dayanmakta ve süreklilik arz etmekte olduğundan müşterinize katma değer vergisi vergilendirme dönemlerini geçmeyecek şekilde aylık periyotlar halinde hizmet faturası düzenlemeniz gerekmektedir.

2- Söz konusu lastiklerin müşteriye teslimi sırasında stoklarınızdan çıkarılarak maliyetinin tamamen gider yazılmasına imkan bulunmamaktadır.

3- Kiralama konusu lastiklerin mülkiyeti şirketinize ait olduğundan, bu lastikler için faydalı ömürleri üzerinden amortisman ayırmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı

 

 

EK :

mükellef başvuruları, özelge örnekleri

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.