Özelge: Kuyumculuk faaliyeti dolayısıyla yapılan altın alım ve satımlarının 8.000,00.-TL'yi aşması halinde ödeme ve tahsilatın bankalar, özel finans kurumları veya posta idaresi aracı kılınarak yapılması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32MÜK257-7967-80

15/02/2011

Konu

:

Kuyumculuk faaliyetinde banka yoluyla tevsik sınırının aşılması halinde cezai müeyyideye maruz kalınacağı hk.

 

 

İlgi dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olarak kuyumculuk faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, bu faaliyet kapsamında bazı müşterilerinizin yüklü miktarda altın alım ve satımı yaptığı, müşterilerinizle devamlı bir ilişki olmaması nedeniyle alış ve satışların nakit olduğu belirtilerek, altın alım ve satımlarında banka aracılığının kullanılıp kullanılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257'nci maddesinin 2'inci fıkrasında Maliye Bakanlığı'nın mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme konusunda yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Bu yetkiye dayanılarak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulanma esasları yayımlanan 320,323, 324, 332 ve 337 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ve 1 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde düzenlenmiştir.

320 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yetki" başlıklı 2'nci maddesinin ikinci paragrafında; "Kanunda belirtilen banka, 4389 sayılı Bankalar Kanununa göre banka adı altında Türkiye'de kurulan kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubelerini, benzeri finans kurumu ise Bankalar Kanunu'nun 20'nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen özel finans kurumları olarak tespit edilmiştir." hükmü mevcuttur.

Aynı Tebliğin "3.Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı, İşlem Tutarı ve Başlangıç Tarihi" başlıklı bölümünde; "...Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerinin (1.5.2004 tarihinden sonra 8.000.-TL aşan tutarlar) banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracılığıyla yapılması ihtiyaridir.

Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur..." açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan aynı Tebliğin "5. Cezai Müeyyide" başlıklı bölümünde ise; "Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355'inci maddesinde yer alan hükme göre mükerrer 257'nci madde ile getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Bu itibarla tahsilat ve ödemelerinde bu Tebliğle getirilen zorunluluğa uymayan mükelleflere her bir işlem için özel usulsüzlük cezası kesilecektir." açıklamaları yer almıştır.

323 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "4. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar" başlıklı bölümünde; "Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerine ilave olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemler de ilave edilmiştir.

1-Sermaye piyasası aracı kurumlarında,

2-Yetkili döviz müesseselerinde,

3-Noterlerde,

4-Tapu idarelerinde

yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunlu bulunmamaktadır." denilmektedir.

Bu itibarla, kuyumculuk faaliyetiniz dolayısıyla yaptığınız altın alım ve satımlarının 8.000,00.-TL'yi aşması halinde ödeme ve tahsilatınızın bankalar, özel finans kurumları veya posta idaresi aracı kılınarak yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.