Özelge: Kurumsal müşterilerin çalışanlarının kurumsal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak hazırlanan kartların giderleştirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

64597866-105[229-2013]-46

18/03/2013

Konu

:

Kurumsal müşterilerin çalışanlarının kurumsal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak hazırlanan kartların giderleştirilmesi.

 

            İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin elektronik kartlar aracılığıyla kurumsal müşterilerinizin çalışanlarına yönelik olarak öğle yemeği, akaryakıt, konaklama ve ayni yardım gibi kurumsal ihtiyaçların karşılanması faaliyetleri ile iştigal ettiği, mülkiyeti kurumunuza ait olan ve birim maliyeti yaklaşık 1,50 USD olan elektronik kartların bedellerinin Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde yer alan amortismana tabi olma sınırının altında kalması ve kartların münferit olarak kullanılması nedeniyle şirketinizce maliyet bedelleri ile stoklara alındığı ve kurumsal müşterilere teslim edildikçe bu tutarlar üzerinden gider kayıtlarına intikal ettirildiği belirtilerek, söz konusu elektronik kartların amortismana tabi tutulmak suretiyle giderleştirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmişti.

            Bunun üzerine, ilgi (b)'de kayıtlı özelgemizle, kurumsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla şirketinizce verilen ve ilgili personel tarafından kullanılan elektronik kartların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde sayılan amortisman mevzuuna giren iktisadi kıymetler arasında yer almadığı, bu nedenle söz konusu kartların amortisman yoluyla giderleştirilmesinin mümkün olmadığı tarafınıza bildirilmişti.

            Bu kez ilgi (c)' de kayıtlı özelge talep formu ile müşterilere verilen yemek kartlarının müşteriler tarafından kaybedilmesi veya hasar görmesi gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda yemek kartları bedellerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmekte olup görüşümüz aşağıda belirtilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceğine dair hükümlere yer verilmiştir.

             Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar "dönemsellik"  ve "tahakkuk esası"  ilkeleridir.Tahakkuk esası ilkesi, gelir veya giderin tahsil edildikleri ve ödendikleri döneme bakılmaksızın miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olmasını ifade eder. Bu esas dikkate alındığında bir gelir ve gider unsurunun, özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dönemsellik ilkesi ise, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Bu ilke uyarınca gelir ve giderlerin özel bir düzenleme bulunmadığı sürece mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

             Yukarıda yer alan Kanun hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketinizce iktisap edilen ve kurumsal müşterilerinizin çalışanlarına kurumsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla verilen yemek kartlarının kırılma, bozulma, müşteriler tarafından kaybedilme gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda söz konusu kart bedellerinin Gelir Vergisi Kanununun 40/1 inci maddesine göre kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.