Özelge: Kurumlar vergisinden muaf olup olmadığınız ile Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağınız hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7827-169

22/03/2011

Konu

:

Kurumlar vergisinden muaf olup olmadığınız ile Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağınız hk

 

 

İlgi dilekçelerinizde, ... Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'la kurulmuş olan tüzel kişiliğe haiz bir kamu kuruluşu olduğunuz, anılan Kanunun 22'nci maddesinde; "... Kurumunun gelirleri, işlemleri ve gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmüne yer verildiği, aynı Kanunun 21'inci maddesinde ise; gelirlerinizin maddeler halinde sayıldığı ve Kurumunuzun bu sayılan gelirler dışında başka bir gelirinin bulunmadığı belirtilerek, kurumlar vergisinden muaf olup olmadığınız ile Ba ve Bs bildirim formu verme yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 03.06.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve değişiklikleri 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 21.06.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ise21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1'nci maddesinde, kurumlar vergisine tabi olan kurumlar sayılmış olup, aynı Kanunun 2'nci maddesinin (3)'üncü fıkrasında; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınaî ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu, (6)'ncı fıkrasında ise bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Kurumunuzun, merkezi yönetim kapsamındaki özel bütçeli kamu idaresi olması nedeniyle bizzat kendisi vergi mükellefi olmayacak varsa iktisadi kuruluşları vergiye tabi olacaktır.

Öte yandan, yine aynı Kanunun 35'inci maddesinde, diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, kurumlar vergisi bakımından geçersiz olduğu, kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu Kanunun geçici 1'inci maddesinin 9 numaralı bendinde ise, bu Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35'inci madde hükmünün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7'nci maddesinin 17 numaralı bendinde, özel kanunlarla veya Devletin kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelelerle Kurumlar Vergisinden veya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan kurumların kurumlar vergisinden muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan, ... Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 22'nci maddesinde; "...Kurumunun gelirleri, işlemleri ve gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ... Kanunla kurulan ve söz konusu kuruluş kanununda gelirleri, işlemleri ve gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğuna ilişkin hüküm bulunan Kurumunuzun ana statüsünde belirtilen tüm gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 381 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilânço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır.

Bahse konu 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Diğer Hususlar Ve Cezai Yaptırım" başlıklı (4.13) bölümünde; "Kurumlar vergisinden muaf olanlar 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba ve Bs bildiriminde bulunmayacaklardır." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre; kurumlar vergisi mükellefiyetiniz olmadığından 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba ve Bs bildirim formlarını verme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.