Özelge: Kurum personeline verilen ücretsiz eğitim karşılığında fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1294

23/08/2013

Konu

:

Kurum personeline verilen ücretsiz eğitim karşılığında fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuz bünyesinde faaliyet gösteren M.E.B. Onaylı ... Kursu adı altında hizmet veren kurumda ... ve ... eğitimlerine kurumunuzda görevli personelinizin mesleki seviyesinin yükseltilmesi ve oryantasyonu amacıyla eğitime dahil edildiği, söz konusu kurs karşılığında personelinizden eğitim ücreti alınmadığı belirtilerek, personelinize bedelsiz olarak verilen eğitim karşılığında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            I-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

             4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

             5 inci maddesinde, vergiye tabi hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının hizmet sayıldığı,

             10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarlarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

             27/1 inci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, üçüncü şahıslara bedel karşılığında verilen hizmetten kurum personelinin ücretsiz olarak yararlanması halinde, Kanunun 5 ve 27/1 inci maddelerine göre emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

            II-GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsilat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..." hükmü yer almıştır.

            Bu hükümlere göre şirket çalışanının mesleki seviyesinin yükseltilmesi ve oryantasyonunun sağlanması amacıyla şirket bünyesinde faaliyet gösteren ... kursunda bedelsiz olarak verilen eğitim ücret olarak değerlendirilmeyeceğinden herhangi bir vergileme olmayacaktır.

            III-VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN:

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiş, mezkûr Kanunun 229 uncu maddesinde ise; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde de; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 267 nci maddesinde; "Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan, veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla, kurumunuz bünyesinde üçüncü şahıslara bedel karşılığında verdiğiniz hizmetten personelinizin mesleki seviyesini yükseltilmesi ve oryantasyonunun sağlaması amacıyla bedelsiz olarak faydalanması halinde, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi uyarınca hesaplanacak emsal bedel üzerinden hesaplanan KDV'nin yer aldığı ve hizmet bedelinin sıfır olduğu faturanın, aynı Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen süre içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.