Özelge: Kullanma izni sözleşmesinde unvan ve bedel değişikliği yapan sözleşmenin damga vergisi ve harç karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

26468226-155[ÖZG-25-2013]-56

02/04/2015

Konu

:

Kullanma izni sözleşmesinde unvan ve bedel değişikliği yapan sözleşmenin damga vergisi ve harç karşısındaki durumu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ... İli ... İlçesi ... Köyündeki ... m2 yüzölçümlü 2 adet deniz terminali boru hattı kullanım izni için ... Defterdarlığı ile ... A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin .../.../2010 tarih ve ... yevmiye numarası ile Noterliğinizce tasdik edilerek damga vergisi ve noter harcının tahsil edildiği, daha sonra söz konusu sözleşmeye ek olarak yapılan Kullanma İzin Sözleşmesi Tadil Sözleşmesinde taraflardan ... Anonim Şirketinin ünvanının ... A.Ş. olarak, önceki sözleşmede 150.100,00 TL olarak belirlenen kullanım bedelinin de 200.000,00 TL olarak yeniden tespit edildiği belirtilerek, söz konusu Tadilat Sözleşmesi üzerinden alınması gereken damga vergisi ve harcın hangi değer üzerinden hesaplanarak ne şekilde tahsil edileceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde ise damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 4 üncü maddesinde bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılarak buna göre tabloda yazılı vergisi bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı, 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

            Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden nispi oranda damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ... İli Merkez İlçesi ... Köyündeki ... m2 yüzölçümlü 2 adet deniz terminali boru hattı kullanım izni için ... Defterdarlığı ile ... A.Ş arasında .../.../2010 tarihinde düzenlenmiş bulunan sözleşmede daha sonra taraflardan ... Anonim Şirketinin unvanının ... A.Ş. ve önceki sözleşmede 150.100,00 TL olarak belirlenen kullanım izin bedelinin 200.000,00 TL olarak belirlenmesine yönelik düzenlendiği anlaşılan "...  .../.../2010 tarih ve ... numaralı Kullanma İzni Sözleşmesi Tadilatı" başlıklı kağıdın, düzenlendiği tarihten kullanım izninin bitim süresi dikkate alınarak artan tutar üzerinden damga vergisine  tabi tutulması gerekmektedir.

            HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN

            492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, 41 inci maddesinde de, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne yer verilmiştir.

            Kanunun "Değer Esası" başlıklı 42 nci maddesinde ise "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

            Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

            Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için nispi oranda harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

            Özelge talep formu ekinde yer alan "... ... Noterliğince Düzenlenen .../.../2010 Tarih ve ... Numaralı Kullanma İzni Sözleşmesi Tadilatı" başlıklı kağıdın incelenmesinden, .../.../2010 tarihinde düzenlenen kullanım izin sözleşmesinin diğer şartları aynı kalmak koşuluyla sözleşmede hak sahibi olarak yer alan ... A.Ş.'nin ünvan değişikliği nedeniyle, söz konusu kullanım izin sözleşmesinin hak sahipliğine ilişkin 3 üncü maddesinin ... A.Ş. şeklinde değiştirildiği; kullanım izin sözleşmesinin 5 nci maddesinde yer alan kullanma izin bedelinin yeniden hesaplanarak 200.000,00 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            Buna göre, . İli, Merkez İlçesi, ... Köyünde 2 adet deniz terminali boru hattı kullanım izni için düzenlenen .../.../2010 tarihli kullanım izin sözleşmesinde değişiklik yapmak üzere düzenlenen "... ... Noterliğince Düzenlenen .../.../2010 Tarih ve ... Numaralı Kullanma İzni Sözleşmesi Tadilatı" sözleşmesinin noterde tasdik edilmesi işleminden, kullanım izin bedeli olarak belirlenen 200.000,00 TL ile kalan kullanım izin süresinin çarpılması suretiyle bulunacak değer üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 nci maddesine göre nispi harç aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.