Özelge: Kredi kuruluşları tarafından kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla yapılacak işlemler ile düzenlenen kağıtların ve bunlar üzerine konulacak şerhlerin damga vergisi ve harç istisnasından yararlanıp yayarlanamayacağı hakkında&#

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı   : B.07.l.GİB.0.02.63/6340- 408/56558                                                                             04.06.2008

Konu : Noter Harçları                                        

......................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 (............... Grup Müdürlüğü)

İlgi :     ...............tarihli ve .............. sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Başkanlığımıza gönderilen .................. tarih ve ..................sayılı özelgenizde; .............. A.Ş.' nin ............... Bankası A.Ş.' den kullandığı kredinin geri ödenmesi ile ilgili düzenlenen borç tasfiye protokolünün, ........... Bank PLC ye hak ve alacakları ile devir ve temlik edilmesi ile ilgili olarak adı geçen şirket ve bankalar arasında düzenlenen sözleşmelerin damga vergisi ve harca tabi tutulmaması gerektiği şeklinde görüş verdiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 23 numaralı fıkrasında 5035 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile yapılan değişiklikle, bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değişik 123 üncü maddesinde. "Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz. " hükmüne yer verilmiştir.

Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yer alan bu hükümlere göre, kredi kuruluşları tarafından kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla yapılacak işlemler ile düzenlenen kağıtların ve bunlar üzerine konulacak şerhlerin damga vergisi ve harç istisnasından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen istisna hükmü kredi müşterisi ile kredi kuruiuşu arasındaki doğrudan gerçekleştirilen işlem ve kağıtları kapsamaktadır. Bu nedenle, ................. A.Ş.' nin .............. Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarının ............. Bank PLC'ye temlik edilmesiyle ilgili olarak .............. Bankası A.Ş. ile ......... Bank PLC arasında düzenlenen temlik sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna edilmesi mümkün bulunmamakladır.

Diğer taraftan, ................ A.Ş. ve ............. Bankası A.Ş. arasında düzenlenen sözleşme ile ................ A.Ş. ve .............. Bank PLC arasında düzenlenen sözleşmenin, kredi müşterisi ile kredi kuruluşu arasında doğrudan gerçekleştirilen işlem ve kağıtlar kapsamında bulunduğundan damga vergisi ve harçtan bağışık tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin buna göre yeniden düzenlenerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

                                                                                  Başkan a.