Özelge: Kredi kartı ile vade farklı taksitli satışlarda banka komisyonunun KDV'ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2037

17/11/2011

Konu

:

Kredi kartı ile vade farklı taksitli satışlarda banka komisyonunun KDV'ye tabi olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, POS cihazı kullanmak suretiyle kredi kartıyla yaptığınız taksitli satışlarınızda,  bankaların tarafınızdan talep ettiği komisyonları müşterilerinize yansıttığınızı belirterek,  bu işlemlerde katma değer vergisi (KDV) uygulaması konusunda görüş talep edilmektedir.

              KDV Kanunu'nun

             1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

             10 uncu maddesinde, vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana geldiği,

             20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde, matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

             24/b maddesinde; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi ödemelerin matraha dahil olan unsurlardan olduğu,

             hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan, Kanunun 17/4-e maddesinde; Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7/24 üncü maddesinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemlerinin KDV den istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

             Öte yandan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Genel olarak kredi kartı sistemi, kredi kartını çıkaran bankanın,  kredi kartı kabul eden iş yerlerine, kredi kartı sahibi kişilerin yapmış oldukları alış veriş bedellerini ödemeyi garanti eden bir müessesedir.

             Kredi kartı uygulamasında kartı veren bankanın geliri, kart sahiplerinden aldığı giriş veya üyelik aidatları yanında esasen kendilerine alış veriş bedellerini ödemeyi garanti ettikleri iş yerlerinden alış veriş bedelleri üzerinden aldıkları komisyonlar oluşturmaktadır. Bu komisyon ise üye işyerlerine müşteri temin etme ve müşterinin yaptığı alış veriş bedelini ödemeyi taahhüt etme ve ödeme hizmetinin karşılığını oluşturmaktadır.

             Bu çerçevede, bankaların satıcılardan almış oldukları hizmet bedelleri, komisyonlar, faiz gibi gelirler BSMV ye tabi bulunmaktadır.

             Buna göre, işletmenizde POS cihazı kullanmak suretiyle kredi kartıyla yaptığınız taksitli mal satışlarınızda, bankalara ödediğiniz veya ödeyeceğiniz komisyonların müşterilerinizden talep edilmesi durumunda, müşterilerden talep edeceğiniz komisyon tutarı KDV Kanununun 24/b maddesi uyarınca verginin matrahına dahil olacaktır. İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan dilekçenizde verilen örnekte, bankaya ödediğiniz 40 TL yi aynen müşterinize yansıtmanız halinde mal bedeline dolayısıyla KDV matrahına ilave edilecek tutar 40 TL olacaktır.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.