Özelge: Kredi kartı ile ürün satışlarında fatura düzenleme süresi hk.

 

T.C.

ÇORUM VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76071283-105(232-2013-3)-12

03/09/2013

Konu

:

Kredi kartı ile ürün satışlarında fatura düzenleme süresi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında ... perakende satışı faaliyetinden dolayı kayıtlı bulunduğunuzu, ... satışında müşteri mağazada ürünü beğendikten sonra satış sözleşmesi düzenlendiği, sözleşmede ürünün cinsi, miktarı, bedeli, ödemenin nasıl yapılacağı ve ürünün ne zaman teslim edileceği belirtildiği, ürünler müşterinin talebine göre deponuzda muhafaza edilerek kimi zaman 1 hafta, kimi zaman 6 ay sonra teslim edildiği, satış sözleşmesi 2012/Aralık ayında yapılan ürünün teslimi Haziran/2013 ayında olması durumunda faturanın düzenlenme tarihinin 2012/Aralık mı, yoksa 2013/Haziran mı olması gerektiği 2012/Aralık ayında kredi kartı ile yapılması halinde fatura düzenlenme tarihinin hangi tarih olacağı hususlarında Defterdarlığımızdan görüş istenilmektedir.       

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinin beş numaralı bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." denilmekte olup, 232 nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları; 233 üncü maddesinde de; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletlerinden biri ile tevsik olunacağı..." hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre, fatura tahakkuka ilişkin bir belge olduğundan düzenlenmesi bedelin ödenmesi değil, malın teslimine veya hizmetin ifasına bağlıdır. Bu itibarla, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren yedi günlük süre içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak istenilmesi halinde mal tesliminden veya hizmet ifasından önce fatura düzenlenmesi mümkündür.

            Ayrıca, mal teslim edilmeden önce fatura düzenlenmesi ve sevkiyatın daha sonra yapılması halinde mal taşınması esnasında düzenlenmesi zorunlu olan sevk irsaliyesinin daha önce düzenlenen fatura ile ilişkilendirileceği tabiidir.

            Diğer taraftan, faturası daha evvel düzenlenmiş bir mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin bedelin nakden veya kredi kartı ile sonradan tahsil edilmesi durumunda, bu tahsilât için ayrıca fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak yetkililerce sorulduğunda, sonradan kredi kartıyla yapılan tahsilâtların, daha önceki bir tarihte tanzim olunmuş bir belgeye ilişkin (fatura vb.) olduğunun tarafınızca ispatlanması gerektiği tabiidir. Bedelin malı satın alan kişi yerine başkası tarafından nakit veya kredi kartıyla ödenmesi, faturanın malı satın alan adına düzenlenmesini engellemeyecektir.          

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, müşterilerinizle satış sözleşmesi suretiyle yaptığınız... satışlarında, ürünlerin belli bir süre deponuzda muhafaza edilmesi işleminin ürünlerin muhafazasına ilişkin müşterilerinize verilen ayrı bir hizmet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu ürünlerin şirketiniz deposunda müşterileriniz adına muhafazası öncesinde satış işlemi tamamlanmış ve ürünün teslimi gerçekleşmiş olup, Kanunun 231 inci maddesinde yer alan süre içinde müşteriniz fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu ürünler için muhafaza hizmetinin verilmesi durumu değiştirmemektedir.

            Öte yandan, satışını yaptığınız ürünlerin muhafazası için şirketinizce müşterilerinizden ayrıca ücret alınması halinde hizmetin tamamlanmasından itibaren kanuni sürede bu hizmete ilişkin fatura düzenlenmesi gerektiği de tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.