Özelge: Kredi borç devir sözleşmesinin, noter harcı ve damga vergisine tabi tutulması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-59-39

05/09/2011

Konu

:

Damga ve Harç İstisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Bankasından kullanılan işletme yatırım kredisinin kalan borcunun sahip olduğunuz oteli satın alan firmaya devrine ilişkin düzenleneceği belirtilen kredi borç devir sözleşmesinin, noter harcı ve damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

              492 sayılı Harçlar Kanununun 123'üncü maddesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu Kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna tutulacağı belirtilmiştir.

             488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

             Bu çerçevede, ihracat kredisi, yatırım kredisi, konut kredisi ve benzeri herhangi bir kredi ayırımına gidilmeksizin, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılan tüm krediler ile ilgili olarak yapılan işlemlere harç istisnası, düzenlenen kağıtlar ve bu kağıtlar üzerine konulan şerhlere de damga vergisi istisnası uygulanabilecektir. Ancak bu kurum ve kuruluşlar dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleri ile yaptıkları işlemler ve düzenledikleri kağıtlar söz konusu istisna hükmü kapsamında değerlendirilemeyecektir. Zira öngörülen istisna hükümleri, kredi müşterisi ile kredi kuruluşu arasında kredinin temini, geri ödenmesi ve teminatına ilişkin olarak doğrudan gerçekleştirilen işlem ve kağıtları kapsamaktadır.

             Buna göre, ... Bankasından kullanmış olduğunuz işletme yatırım kredisinden arta kalan borcun, sahip olduğunuz oteli satın alan firmaya devredilmesine ilişkin olarak düzenleneceği belirtilen kredi borç devir sözleşmesinin, noter harcı ve damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

EKLER :

1-Özelge talep formu
2-İmza Sirküsü
3-Gelirler Genel Müdürlüğü yazısı
4-Nüfus Cüzdan fotokopisi

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.