Özelge: Köylerden topladığınız sütler için merkezinize getirilirken sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-875-73

19/07/2011

Konu

:

Belge düzeni

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, süt ve süt ürünleri imalatı ve satışı işiyle iştigal ettiğiniz,  ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, .. Beldesi merkezli olarak civar köylerden kendi araçlarınızla topladığınız sütleri ... Beldesinde bulunan merkez binanıza getirerek tartım işleminden sonra müstahsil makbuzlarını düzenlediğiniz, köylerden topladığınız süt miktarının sütler merkezinize getirilinceye kadar belli olmadığı, toplanan ve kontrolden geçirilen sütleri soğutma tankına aldığınız, daha sonra üretici firmaların gönderdiği soğutma tanklı kamyonlara naklederek teslim edilen süt miktarı için şirketinizce sevk irsaliyesi düzenlediğiniz ve yedişer günlük sürelerde faturalarını tanzim ettiğiniz belirtilerek, civar köylerden topladığınız sütler için merkezinize getirilirken sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlenmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünü sorduğunuz anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinde; "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4- Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 173 ve 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, köylerden topladığınız sütlerin miktarının belli olmadığı belirtilmekte ise de; bu durum iktisadi ve ticari icaplara uygun olmadığından, hangi üreticinin hangi tarihte ne miktarda süt teslim ettiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, firmanızca köylerden süt toplanırken, kimden ne miktarda süt teslim alındığının titizlikle takip edilmesi gerektiği tabiidir.

Yukarıdaki madde metninde belirtildiği üzere, faturada bulunması gerektiği belirtilen bilgilerden malın fiyatı ve bedeli hariç olan tüm bilgilerin sevk irsaliyesinde de bulunması zorunluluğu Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin amir hükmü olduğundan düzenleyeceğiniz sevk irsaliyesinde malın nevi ve miktarının yazılması zorunludur.

Buna göre, şirkenizce kendi araçlarınızla köylerden toplanan sütlerin şirket merkezinize getirilmesi esnasında ilk toplama merkezindeki toplama işleminin tamamlanmasından sonra sevk irsaliyesi düzenlenmesi, daha sonra takip eden toplama merkezinden çıkarken önceki sevk irsaliyesindeki bilgileri de içerecek şekilde yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu işlemin toplama sona erene kadar tekrar edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde düzenlenen irsaliyelerin nihai irsaliye ile ilişkilendirilmesi ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.