Özelge: KOSGEB tarafından onaylanarak destek süreci başlayan ve uygulama süreci devam eden projelerin Ar-Ge indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[10-11/3]-245

20/02/2012

Konu

:

KOSGEB tarafından onaylanarak destek süreci başlayan ve uygulama süreci devam eden projelerin Ar-Ge indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile Ar-Ge nitelikli projenizin KOSGEB tarafından 14.04.2011 tarihinde onaylanarak destek sürecinin başladığı ve uygulama sürecinin devam ettiği belirtilerek, 5746 sayılı Kanun çerçevesinde Ar-Ge ile ilgili indirimlerden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi istenilmektedir.

            5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun "İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları" başlıklı 3 üncü maddesinde; "Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile (5904 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.08.2009) kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi  anlaşmaları  kapsamında uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve  31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. " hükmüne yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer verilmiş olup anılan Yönetmeliğin;

            19 uncu maddesinde; "(1) İşletmeler, KOSGEB destek mevzuatı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanmak üzere, Ar-Ge ve yenilik projeleriyle teknoloji merkezlerine başvuru yaparlar.

            (2) İşletme başvuruları, 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutularak desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

            (3) İlgili mevzuat uyarınca desteklenmesi uygun bulunan işletmeler, Kanunla sağlanan destek ve teşvik uygulamalarından, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı tarihten itibaren ve proje süresince yararlanır.

            (4) KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir sebeple sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz. Bu durum, teknoloji merkez kurullarınca 10 gün içinde işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne bildirilir."

            20 nci maddesinde de; "(1) Ar-Ge ve yenilik projeleri, başvuru yapılan kamu kurumu veya kuruluşu ile kanunla kurulan vakıflar tarafından kendi mevzuatına göre değerlendirilir. Teknoloji merkezi işletmeleri ile Ar-Ge merkezlerinde yürütülen, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri yeniden incelemeye tabi tutulmaksızın, Ar-Ge ve yenilik projelerine yönelik destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, 5746 sayılı Kanunda düzenlenen teşviklerden yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yararlanılabilmesi için KOSGEB tarafından desteklenen bir Ar-Ge veya yenilik projenizin bulunması gerekmektedir.

            İlgi özelge talep formu ekinde yer alan KOSGEB Ankara Sincan Hizmet Merkezi Müdürlüğünün 10.05.2011 tarihli ve Ankara Ostim Hizmet Merkezi Müdürlüğünün 19.10.2011 tarihli yazılarının tetkikinden­; 17.03.2011 tarih ve 1041 sayılı "Işık Yayan Diyot'lu (Led'li) Aydınlatma Ampul ve Armatür Tasarımı ve İmalatı" konulu Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planınızın, AR-GE projesi olarak değil, "yeni girişimci desteği" kapsamında desteklenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla KOSGEB tarafından "yeni girişimci desteği" kapsamında desteklenen iş planınızın AR-GE projesi niteliğinde olmadığı anlaşıldığından sözkonusu iş planınız kapsamında yaptığınız harcamaların 5746 sayılı Kanuna göre AR-GE indirimine konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.