Özelge: Konut Kredisine Yapılan Hayat Sigortasının Gelir Vergisinden Muaf olup olmadığı hk.

 

T.C.

BİTLİS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.13.10.00-001-4

20/07/2011

Konu

:

Konut Kredisine Yapılan Hayat Sigortasının Gelir Vergisinden Muaf olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2009 yılında aldığınızı beyan ettiğiniz konut kredisine hayat sigortası yaptırdığınızı belirterek yaptığınız ödemelerin gelir vergisinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde, "Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır." hükmüne,

aynı maddenin 3 üncü fıkrasında,

"Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdindeakdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için, ödenen primlerde, ödendiği aydaelde edilen ücretin %5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz, Bakanlar Kurulu bu oranı %20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için %10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, konu ile ilgili olarak yayınlanan 13/08/2003 tarih ve 3 Seri Numaralı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri'nin "3.1. Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi" başlıklı bölümünde; bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 5'ine kadar olan kısmının ücret matrahının tespitinde indirilebileceği, şahıs sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, şahıs sigorta şirketlerinin Türkiye'de yerleşik ve merkezinin Türkiye'de bulunması gerektiği açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, tüketici, ev, taşıt gibi bireysel kredi kullanımı sırasında, bu kredilere ilave olarak ilgili bankaca yapılan hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödemelerin, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması ve prim ödeme belgesinin primin ait olduğu ay içinde kurumunuza ibraz edilmesi koşuluyla, ücretin safı değerinin tespitinde, ücret matrahından indirilmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

EK :

E-özelge talep formu, İş Bankası Dekontu

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.