Özelge: Konukevine ödenen hizmet bedelinin gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak gösterilip gösterilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-1712

04/10/2011

Konu

:

Konukevine ödenen hizmet bedelinin gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak gösterilip gösterilmeyeceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, babanızın görme özürlü ve yatalak olduğu ... konukevinde kaldığı, ... adresinde ablasından miras yoluyla kalan gayrimenkulünün bulunduğu belirtilerek, babanızın kaldığı adı geçen konukevine ödemiş olduğunuzun aidatların gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşlerinin istenildiği anlaşılmaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında; 1-8 inci bentlerde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 74 üncü maddesinde; "Safi iradın bulunması için, 21 inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

            ..................

            10.Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88 inci maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz)" hükmüne yer verilmiştir.

            Yine aynı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, beyan edilen gelirin % 10 unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 19 uncu maddesine göre, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer yerleşim yeri olarak tanımlanmış olup, aynı Kanunun 21 inci maddesinde, vesayet altındaki kişilerin yerleşim yerinin, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yer olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun kurumlarda bulunma başlıklı 22 nci maddesinde "Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim,  sağlık,  bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz." hükmü yer almaktadır.

            Bu hükümlere göre, Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin 10 uncu bendi hükmüne göre, otel, huzur evi ve yaşlılar bakım evi v.b yerlerin kira ile oturulan konut olarak değerlendirilmesi ve bunlara ödenen bedellerin de gayrimenkul sermaye iradından gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığından, ... tarafından  ... Konukevinde ödenen konaklama bedellerinin gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.

             Öte yandan, ... Genel Müdürlüğünün 21/04/2011 tarih ve D.50.0.KZY.0.74-8993 sayılı yazılarında, ... yaşlılar konukevinde verilen hizmetlerin barınma, beslenme, sağlık, bakım, genel hizmetler ve psikolojik destek olduğu belirtilmiş ve konuk evinde kalanlarca yapılan ödemelere hizmet ayrıştırması yapılmadan fatura düzenlendiği, hizmetlerde fiyat farklılaşması bulunduğu belirtilmiştir.

            Buna göre söz konusu Konukevinde kalanlarca yapılan ödemeler dolayısı ile anılan Konukevi tarafından düzenlenen faturalarda sağlık harcamalarının ayrıca gösterilmesi halinde faturada gösterilen tutarın yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden genel hükümler çerçevesinde indirebileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.