Özelge: Koltuk sayısı 17+1 olan aracın, koltuk sayısı 17(16+1) olacak şekilde tadil edilmesi sonucunda ek ÖTV tarhiyatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

88409335-135[15-2014-ÖZELGE-1]-10

22/04/2014

Konu

:

Koltuk sayısı 17+1 olan aracın, koltuk sayısı 17(16+1) olacak şekilde tadil edilmesi sonucunda ek ÖTV tarhiyatı yapılıp yapılmayacağı hakkında.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, adınıza kayıtlı ... plakalı 17+1 kişilik aracınızı sürücü dahil koltuk sayısı 17 (16+1) olacak şekilde tadil ettirdiğiniz, bu işlemden dolayı ÖTV yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu; (1/2) maddesinde ise, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu; (2/1-b) maddesinde ilk iktisabın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği; (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu; 9 uncu maddesinde, özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, mezkûr Kanunun (15/2-b) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınmaktadır.

            Öte yandan, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin;

            - (2.5) bölümünde, Kanunda "Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler" olarak nitelendirilenlerin, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle uğraşan kişi ve kurumlar olduğu,

            - (15.3.2.) bölümünde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan ve Kanunun yürürlüğe girdiği 1.8.2002 tarihinden sonra ilk iktisabı yapılan araçların; 1.8.2003 tarihinden itibaren 87.03, 3.8.2004 tarihinden itibaren 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç), 31.12.2004 tarihinden itibaren 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç) tarife pozisyonunda yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olan kişi veya kuruluşlar tarafından, kayıt ve tescil işleminden önce beyanda bulunulacağı, bu beyanda aracın ilk iktisabındaki matrah üzerinden kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan orana göre hesaplanacak vergiden, ilk iktisapta ödenen verginin mahsup edilebileceği, ancak ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra yukarıda belirtilen araçlara dönüştürülen araçlar için, Kanunun 15/2-b maddesi hükmüne göre ÖTV tarhiyatı yapılmayacağı,

            belirtilmiştir.

            Bunun yanı sıra, ÖTV'ye tabi araçlar Kanuna ekli (II) sayılı listede Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki G.T.İ.P. numaraları itibariyle belirlenmiş olup, bu araçların Karayolları Trafik Kanunu veya Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre yapılan tanımları, Türk Gümrük Tarife Cetveline göre yapılan tanımına göre ÖTV uygulamasını etkilememektedir. Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetveline göre, sürücü dahil 10 ve daha fazla kişi taşıyan araçlar (minibüs, midibüs, otobüs vb) 87.02 tarife pozisyonunda yer almakta olup, 10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünde,

            "ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.02 tarife pozisyonundaki malların tanımı ve vergilendirilmesinde tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

            ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.02 tarife pozisyonundaki araçlar otobüs, midibüs, minibüs olarak yer almaktadır. Söz konusu araçlardan;

            - Sürücü dahil 26 kişi ve üzerinde taşıma kapasitesi olan araçlar otobüs,

            - Sürücü dahil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar midibüs,

            - Sürücü dahil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar minibüs,

            olarak değerlendirilmektedir.

            Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.02 G.T.İ.P numarası ile yer alan otobüs, midibüs ve minibüslerin vergilendirilmesinde yukarıdaki tanımlara göre hareket edilmesi gerekmektedir."

            açıklamasına yer verilmiştir.

             Buna göre, trafi��e kayıt ve tescilli bir aracın, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde Kanunun (15/2-b) maddesinde belirtilen araçlara (parantez içi hükümlerle uygulama dışında bırakılanlar hariç) dönüştürülmesi halinde, dönüşümü yapılan aracın ilk iktisap bedeli üzerinden dönüşümden sonraki araç için geçerli olan orana göre, dönüşümü yapılan aracın kayıt ve tescili tarihinde hesaplanacak ÖTV'den daha önce ödenen vergi mahsup edilerek değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılan kişi veya kuruluş tarafından ÖTV beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

            Dolayısıyla, yukarıda da belirtildiği üzere ÖTV uygulaması bakımından 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar "midibüs" olarak değerlendirilmekte olup, 17+1 kişilik bir aracın kayıt ve tescilinden sonra, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde 16+1 kişilik olacak şekilde tadil ettirilmesi nedeniyle mezkur Kanunun (15/2-b) maddesi uyarınca ek ÖTV yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.