Özelge: KOBİ birleşmelerinde devralınan zararların mahsubu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK Geç.5-82

01/02/2011

Konu

:

Zarar Mahsubu

 

 

           İlgi (a) da kayıtlı dilekçenize ilgi (b) de kayıtlı özelgemiz ile cevap verilmiş olup ilgi (c) de kayıtlı özelge talep formunuzda ise ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi ... ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca birleşmeye karar verdiğinizi ve birleşme işleminin .../.../2009 tarihinde gerçekleştiği, devralınan şirketin 2009 yılı mali zararının ... TL olduğu, şirketinizin mahsup edilecek geçmiş yıl zararlarının ise 2007 yılı için ... TL, 2008 yılı için ... TL olduğu ve 2009 takvim yılında ... TL bilanço karınızın bulunduğu belirtilerek, 2009 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamenizde şirketinizin ve devralınan şirketin geçmiş yıl zararları mahsubunun nasıl yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

           5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Zarar mahsubu" başlıklı 9. maddesinde;

           "Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır:

           a)Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.

           Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:

           1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.

           2) Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.

           Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır."

           hükümlerine yer verilmiştir.

           Aynı Kanuna 5904 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen Geçici 5 inci maddesinde;

            "(1) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin bu madde kapsamında 31/12/2009 tarihine kadar yapılan birleşmelerinde;

            a) Birleşilen kurum tarafından münfesih kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerinin rayiç bedelle, diğer kıymetlerinin ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançosuna kaydedilmesi,

            b) Birleşmeden doğan kazançların tamamının birleşme tarihi itibarıyla birleşilen şirketin sermayesine eklenmesi,

            c) Birleşilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini; münfesih kurumun, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde birleşme nedeniyle vereceği kurumlar vergisi beyannamesine ekli bir taahhütnameyle taahhüt etmesi,

            ç) Birleşme sonrasında üç yıl süreyle aylık ortalama bazda birleşilen kurum ile münfesih kurum tarafından, 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere aylık istihdam sağlanması,

            şartlarıyla birleşme işlemlerinden doğan kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır.

            ...

            (5) Bu madde uyarınca birleşen kurumların birleşme tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, 9uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartlarla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir."

            hükümlerine yer verilmiştir.

            13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "39. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Birleşme İşlemleri"  başlıklı bölümünde konu ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiş olup,  tebliğin "KOBİ birleşmelerinde zarar mahsubu" başlıklı  "39.6.1.KOBİ Birleşmelerinde Zarar Mahsubu" bölümünde;

             "Geçici 5 inci madde uyarınca gerçekleştirilecek KOBİ birleşmelerinde, birleşen kurumların  birleşme  tarihi  itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları,  Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartlarla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

             Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle sadece faaliyetten doğan zararların mahsubuna izin verilmektedir. Dolayısıyla, KOBİ birleşmelerinde münfesih kurumda, birleşme işlemi nedeniyle zarar ortaya çıkması halinde, bu zararların birleşilen kurum tarafından mahsup edilmesine imkan bulunmamaktadır.

             Buna göre, KOBİ birleşmelerinde,

             -Birleşen ve birleşilen kurumların son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini kanunî süresinde vermiş olmaları,

            -Birleşen kurumun faaliyetine birleşmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi

            şartlarıyla, birleşme nedeniyle infisah eden kurumların birleşme tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen faaliyet zararları, birleşilen kurum tarafından kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir."

            açıklamalarına yer verilmiştir. 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, KOBİ birleşmelerinde, birleşen ve birleşilen kurumların son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini kanunî süresinde vermiş olmaları ve birleşen kurumun faaliyetine birleşmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi  şartlarıyla, birleşme nedeniyle infisah eden kurumların birleşme tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen faaliyet zararları, birleşilen kurum tarafından kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

            Bu itibarla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5907 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen geçici 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımanız kaydıyla,  münfesih  ... limited şirketin 2009 yılı faaliyet zararları, bu şirketin birleşme tarihi itibarıyla tespit edilmiş öz sermayesini geçmemek şartıyla  şirketiniz tarafından Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartlar çerçevesinde mahsup edilebilecektir.

            Öte yandan, beş yıldan fazla nakledilmemek ve kurumlar vergisi beyannamelerinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlarınızın, en önceki yıl zararından başlanarak kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, birleşilen kurumun (şirketinizin) indirimli kurumlar vergisi uygulamasının sona erdiği yılı izleyen üçüncü yılın sonuna kadar, bu Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerine tabi tutulması (31/12/2009 tarihine kadar KOBİ'lerin kendi aralarında yapacakları hariç) ile tasfiye edilmesi veya sermaye azaltımında bulunması halinde, birleşmeden dolayı istisna edilen ya da indirimli oran uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, gecikme faizi ile birlikte birleşilen kurumdan tahsil edileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.