Özelge: Kızına bakmakla yükümlü olduğuna dair aile durum bildirimi ile beyanda bulunan ancak boşandığına dair mahkeme kararını ibraz etmeyen çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü )

 

 

 

Sayı

:

17192610-120[ÖZG-2012-216]-88

28/02/2013

Konu

:

Kızına bakmakla yükümlü olduğuna dair aile durum bildirimi ile beyanda bulunan ancak boşandığına dair mahkeme kararını ibraz etmeyen çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden, personeliniz ...'in kızı ...'e bakmakla yükümlü olduğunu  08/08/2008 tarihli aile durum bildirimi ile beyan ettiği, ancak adı geçenin boşandığına dair mahkeme ilamını ibraz etmemesi durumunda asgari geçim indirimi ödenmesi gerekip gerekmediği konusunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde; " Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

            Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için  % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

            İndirimin uygulanmasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

            İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır."  hükmüne yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti" başlıklı 6 ncı bölümünde; "Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan  "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

            Bu uygulamada eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli olacaktır.

            Sadece ücret geliri elde eden eş, "çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş" kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, çocuklar için asgari geçim indiriminden boşanan eşlerden her ikisinin de çalışması durumunda, nafakaya hükmedilen eş yararlanacaktır.

            Buna göre; ..., kızı ...'e bakmakla yükümlü olduğunu "Aile durum bildirimi" ile 08.08.2008 tarihinde Kurumunuza beyan ettiği ve bu durumun ... ... Mahkemesinin ... tarihli Kararı ile hüküm altına alındığı, ayrıca mahkeme kararının bildirime eklenmesi yönünde ücretliden yazı ile Kurumunuzca istemde bulunulmadığı anlaşıldığından, adı geçenin nafaka ödeme konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmiş olması kaydıyla,  kızından dolayı asgari geçim indiriminden yararlandırılması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.