Özelge: Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak hediye ürünü alabilme imkanını sağlayan mobil hediye uygulamasında vergilendirme ve belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-019.01-257

21/02/2013

Konu

:

Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak hediye ürünü alabilme imkanını sağlayan mobil hediye uygulamasında vergilendirme ve belge düzeni.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan hediye yararlanıcısı kişilerin cep telefonlarına kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak hediye alabilme imkânını sağlayan mobil hediye uygulamasında vergilendirme ve belge düzeni hususlarında Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

             I- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun:

             1 inci maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             2 nci maddesinin birinci fıkrasında; teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu,

             4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu,

             10 uncu maddesinin (a) fıkrasında; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması, (b) fıkrasında; malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, (d) fıkrasında; komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi anında vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

             20 nci maddesinin birinci fıkrasında, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

             hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 42 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca şekil ve muhteviyatı belirlenen 1 Nolu KDV Beyannamesinin 45 inci satırına (e- beyannamenin "Sonuç Hesapları" kulakçığının "Diğer Bilgiler" bölümünde yer alan "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dâhil Karşılığını Teşkil Eden Bedel" satırına) kredi kartı ile tahsilâtı yapılan mal ve hizmet bedelleri yazılmaktadır.

             1 Nolu KDV Beyannamesinin 45 inci satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Bu satırda vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilâtlar gösterilmektedir.

             Buna göre,

            1. Şirketiniz tarafından internet ortamında üye işyerlerinin belirli ürünleri ile hediye çeklerini temsil eden hediye kodlarının satılarak kısa mesaj ile hediye yararlanıcılarına gönderilmesi işleminde KDV yönünden vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir.

            2. Vergiyi doğuran olay söz konusu hediye kodlarının hediye yararlanıcıları tarafından üye işyerlerine ibraz edilerek kendilerine mal teslimi veya hizmet ifasında bulunulması durumunda gerçekleşeceğinden, üye işyerleri tarafından hediye yararlanıcılarına yapılan bu teslim ve hizmetler için KDV hesaplanması ve beyan edilmesi gerekmektedir.

            3. Teslim ve hizmetin ifasından önce teslim ve hizmet bedeline mahsuben kredi kartı ile yapılan avans niteliğindeki ödemeler, bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmadığından KDV ye tabi olmayacaktır.

            Avans mahiyetindeki söz konusu tahsilatın, yapıldığı dönem 1 Nolu KDV Beyannamesinin  "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel " satırında gösterilmesi gerekmektedir.

            Ancak, bu satırda yer alan tutarların vergiye tabi KDV matrahıyla uyum göstermemesi ve bu hususun vergi dairesince sorulması durumunda, farklılığın avans mahiyetindeki tahsilâttan kaynaklandığının izah gerekçesi olarak belirtilmesi mümkün bulunmaktadır.

            4. Kurumunuzca internet ortamında verilen söz konusu hizmetler karşılığında hediye gönderen kişilerden alınan işlem ücretleri ile üye işyerlerinden alınan komisyon tutarları üzerinden KDV hesaplanarak ait olduğu (internet ortamında hizmetin verildiği) dönemde beyan edileceği tabiidir.

            5. Hediye gönderen kişiler tarafından satın alınan hediye kodlarının kullanım süresi içinde kullanılmaması ve bunun karşılığında ürün teslimi veya tahsil edilen bedellerin iade işleminin yapılmaması durumunda, tarafınızca herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleştirilmediğinden katma değer vergisi doğmayacaktır.

            II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun Faturanın Tarifi başlıklı 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır.

            Mezkûr Kanunun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 inci bendinde ise "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla;

            1. Şirketiniz tarafından internet ortamında, üye işyerlerinin belirli ürünleri veya hediye çeklerini temsil eden hediye kodlarının satılarak SMS ile hediye yararlanıcılarına gönderilmesi işleminde, KDV yönünden vergiyi doğuran olay gerçekleşmediğinden fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

            2. Söz konusu hediye kodlarının üye işyerlerine ibraz edilmesi neticesinde, üye işyerinde ürün teslimi veya hizmet ifasında bulunulması durumunda vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, üye işyerleri tarafından, bu teslim ve hizmetler için hediye yararlanıcıları adına fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesi gerekmektedir.

            3. Şirketiniz tarafından internet ortamında verilen söz konusu hizmetler karşılığında hediye gönderen kişilerden alınan işlem ücretleri ile üye işyerlerinden alınan komisyon tutarları üzerinden, Şirketinizce hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, hediye kodlarının kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, hediye gönderen kişiler veya üye işyerleri adına fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Yedi günlük dönemler dâhilinde aynı üye işyerine yapılan hizmet ifaları için birinci günden itibaren yedi günü aşmamak kaydıyla toplu fatura düzenlemeniz de mümkün bulunmaktadır.

            4. Hediye gönderen kişiler tarafından satın alınan hediye kodlarının veya çeklerinin kullanım süresi içinde kullanılmaması ve bunun karşılığında ürün teslimi veya tahsil edilen bedellerin iade işleminin yapılmaması durumunda, hediye kodlarının veya çeklerinin geçerlilik süresinin sonunda şirketiniz tarafından tahsil edilen tutarın gelir hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmekte olup, gelir yazılacak bu tutarlar için hediye gönderen kişiler adına fatura düzenlemeniz mümkündür.

            5. Hediye yararlanıcısının kendisine gönderilen hediye çekinden daha fazla tutarda ürün veya hizmet seçerek hediye çeki fark bedeli ödemesi durumunda ise, üye işyeri tarafından toplam tutar üzerinden hediye yararlanıcısı adına fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemesi gerekmektedir.

            Öte yandan, 28/08/2010 tarih ve 27686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmeliğin "8.Özelge Talebinin Kapsamı " başlıklı bölümünde;

            "...

            (2) Mükelleflerin aşağıdaki başvuruları özelge kapsamında değerlendirilmez:

            ...

            d) Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine ilişkin yetkilerin kullanılması gibi kanunlarla uygulamanın tespitine dair Maliye Bakanlığına yetki verilen konulara ilişkin talepler.

            ..." düzenlemesine yer verilmiştir.

            Buna göre, hediye göndericilerine internet ortamında verilen hizmetler karşılığında tahsil edilen 1 TL tutarındaki hizmet bedelleri için "muhtelif müşteriler" ibareli tek bir fatura düzenlenmesine izin verilmesine ilişkin yetkinin Maliye Bakanlığına ait olması nedeniyle, bu hususa ilişkin talebiniz için Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) müracaat etmeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.