Özelge: Kira sertifikalarının BSMV açısından vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-BSMV/28-145

27/08/2013

Konu

:

Kira sertifikalarının BSMV açısından vergilendirilmesi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Bankanızın 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt dışında döviz, yurt içinde ise TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarını satın aldığı belirtilerek bu sertifikaların döviz veya TL cinsinden ihraç edilmiş olmasının vergilemede etkili olup olmadığı ve bu sertifikalardan dönemsel olarak elde edilen kira gelirleriyle vadesi sonunda tahsil edilecek bedellere 4749 sayılı Kanun kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisna uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü bulunmaktadır.

6802 sayılı Kanunun 6456 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişik  "İstisnalar" başlıklı 29 uncu maddesinin (c) bendinde, "Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar" hükmü bulunmakta olup, 6456 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde, 14 üncü maddenin 29/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 4749 sayılı Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; "Devlet iç borçlanma senetleri", Müsteşarlık tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma senetleri olarak tanımlanmış olup, Kanunun "Vergi, resim, harç ve fon istisnası" başlıklı 15 inci maddesinde, "Müsteşarlıkça ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin faiz ve anapara ödemeleri...  ve bunların dışında kalan diğer Devlet iç borçları ile ilgili gider, işlemler ve kağıtlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri saklı olmak koşulu ile her türlü vergi, resim, harç ve fondan istisnadır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 6802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi ile değişik 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (f) ve (g) bentlerine göre; yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması ile vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar %1 oranında BSMV ye tabi bulunmaktadır.

Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: III No: 43 sayılı Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinde kira sertifikası, varlık kiralama şirketinin satın almak veya kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet, kira sukuku olarak tanımlanmıştır. 07/06/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yukarıda belirtilen Tebliği yürürlükten kaldıran Kira Sertifikaları Tebliğinin 3/h maddesinde ise kira sertifikası, her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;

1- 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarının bankanızca geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması veya vadesi beklenmeksizin satışı dolayısıyla lehe alınan paraların 98/11591 sayılı Karar uyarınca %1 oranında BSMV ye tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, anılan karar hükmü yurt dışında ihraç edilen kira sertifikaları ile yurt içinde döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarını kapsamadığı için bu sertifikalara ilişkin söz konusu işlemler sonucunda lehe alınan paralara BSMV oranının %5 olarak uygulanması gerekmektedir. 

2- 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından 29/06/2012 tarihinden itibaren elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar BSMV den istisna bulunmaktadır. 29/06/2012 tarihinden önce söz konusu tutarlara BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmamakta olup, bu tutarlar üzerinden %5 oranında BSMV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.