Özelge: Kesin İzin Taahhüt Sözleşmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında harç ve damga vergisinden istisna olup olmadığı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

51421814-155[1-2013/109]-47

09/04/2014

Konu

:

Kesin İzin Taahhüt Sözleşmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında harç ve damga vergisinden istisna olup olmadığı

 

 

         İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin ... Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletme Şefliği ve ... , ... Orman İşletme Şeflikleri sınırları içerisinde kurulacak ... Rüzgar Enerji Santrali Projesi için düzenlenecek Kesin İzin Taahhüt Senedinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında harçtan ve damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin binde 7,5 nispetinde, 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen kağıtlara ilişkin binde 9,48 oranında damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

            492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 42 nci maddesinde, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas olduğu, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu, rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hükmün uygulanmayacağı; Kanunun 123 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında ise, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun; 3 üncü maddesinin "rr" numaralı bendinde; üretim tesisinin, elektrik enerjisinin üretildiği tesisler olduğu, 19 uncu maddesinin 8 inci fıkrasının (a) bendinde; Piyasada üretim ve dağıtım faaliyetinde bulunan lisans veya önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi veya kiralama yapılabilmesi için Kurumdan talepte bulunur. Bu talebin Kurulca uygun görülmesi halinde, Maliye Bakanlığı ile önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında önlisans veya lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi,kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenlenir.Bu sözleşmelerde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans veya lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olacağı hükmü yer alır. İrtifak hakkı, kullanma izni veya kiralama bedelini ödeme yükümlülüğü, önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir", hükmü, geçici 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında ise; "Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla, 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, aşağıdaki teşvikler sağlanır:

            a)  ...

            b) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

            hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kesin izin taahhüt senedinin, şirketinize EPDK tarafından verilen elektrik üretim lisansına istinaden ... Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletme Şefliği ve ... Orman İşletme Şeflikleri sınırları içerisinde kurulacak üretim tesisi ile ilgili düzenlenmesi ve yatırım döneminde yapılması kaydıyla, damga vergisinden ve harçtan istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.