Özelge: Kendi imalatı olan tahta tabloların bir işyeri açılarak satışı yapılması halinde esnaf muaflığından faydalanıp faydalanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[37-2012/1009]-1137

30/07/2013

Konu

:

Kendi imalatı olan tahta tabloların bir işyeri açılarak satışı yapılması halinde esnaf muaflığından faydalanıp faydalanmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... alt geçidinde bulunan 6 m2 işyerinde kendi üretmiş olduğunuz tahta tabloların satışını yaptığınız, tahta tablo üretiminde kullandığınız tahtaları (mdf ve sunta parçaları) marangozlardan ve ... Organize Sanayi bölgesinde bulunan işyerlerinden topladığınız, manzara, İstanbul, çiçek, doğa vs. resimleri kestiğiniz, bu tahtaları tamamen el işçiliği ile yapıştırdığınız ve bunları 5 TL ücret karşılığı sattığınızı belirterek, yapmış olduğunuz bu faaliyet dolayısıyla esnaf muaflığından faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

            Söz konusu maddenin (1) numaralı bendinde, "1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)" , anılan maddenin 6 numaralı bendinde "6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 37 inci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, dördüncü fıkrasında ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde iş yeri "Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

            Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

           Bu hüküm ve açıklamalara göre, atık malzemeden el emeği ile imal ettiğiniz turistik eşya satışı işini motorlu araç kullanmadan ve işyeri açmadan sürdürmeniz halinde esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmakta olup, motorlu araç kullanarak veya işyeri açarak (büfe, kabin, sabit tezgah, mobo dahil) faaliyet göstermeniz halinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümleri çerçevesinde gerçek veya basit usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.