Özelge: Keklik tesliminde KDV oranı hk.

 

T.C.

YOZGAT VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

46464534-B.07.4.DEF.4.66.00.1-1

15/03/2013

Konu

:

Keklik tesliminde KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2006 yılından itibaren keklik üretim istasyonunuzda resmi kurumlara araziye salınması için şahıslara ise hobi amaçlı satış yaptığınız ifade edilerek söz konusu satış işlemlerinin yurtiçi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ve bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin  A/1-a sırasında "01.01, 01.02, 01.03, 01.04 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar," yer almaktadır.

Buna göre, İşletmeniz tarafından "keklik" teslimi, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin  A/1-a sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EK :

1.özelge talep frmu

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.