Özelge: Keçeden yapılan ürünlerin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[9-2012/819]-3116

29/11/2012

Konu

:

Keçeden yapılan ürünlerin esnaf muafiyeti kapsamında olup olmadığı.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, geleneksel  keçe sanatı ürünleri imalatı yaptığınızı ve Sultan Ahmet Meydanında açılan standda sergileyerek bu ürünleri satacağınızı belirterek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi talep etiğiniz anlaşılmış olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9'uncu maddesinde, "Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

            ...

            8.(6322 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 15.06.2012) Bu Kanun'un 47'inci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve olta taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar.

            ...

         Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

            Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve  giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.

            ..." hükmü yer almaktadır. 

            Konuya ilişkin açıklamalar 27.07.2012 tarihli ve 28366  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 283 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. Anılan Genel Tebliğin 2.2 nci bölümünde;

            "Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

            Öte yandan, söz konusu meslek kollarında; devamlı veya arızi olarak, işyeri açılarak, motorlu araç kullanılarak, yardımcı işçi veya çırak çalıştırılarak faaliyette bulunulması muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

            Ancak, söz konusu meslek kollarında aşağıdaki şekilde faaliyette bulunulması halinde ise muafiyetten yararlanılması mümkün değildir:

            - Ticari işletmelere ait malları mutat olarak veya belli aralıklarla satanlar ile kendi ürettikleri ürünlerle birlikte başkalarına ait ürünleri de satanlar,

            - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunanlar,

            - Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısıyla gerçek usûlde gelir vergisine tâbi olanlar." düzenlemesi yer almaktadır.

              Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında kimlerin vergi tevkifatı yapmakla sorumlu oldukları sayılmış olup aynı fıkranın  (13-a) numaralı bendinde, 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2012/3322 sayılı BKK uyarınca) % 2 oranında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

             - Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı basit usule tabi olmanın genel şartlarının topluca taşınması,

             - Münhasıran kendi ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunması,

            - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunulmaması,

            - Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması,

            kaydıyla  keçe sanatı ürünleri imalatı faaliyetiniz nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

             Diğer taraftan söz konusu ürünlerin 94 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan kişi veya kuruluşlara satılması durumunda bu satış karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden 94 üncü maddenin (13-a) numaralı bendi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.