Özelge: KDV Tevkifatı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

73903997-130[ 9-2013/13]-131

28/06/2013

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, buzdolabı plastik aksamının üretimini yapan firma ile yapmış olduğunuz sözleşmede, üretimden çıkan ürünlerin üzerine boya ve serigrafi baskısı işçiliği uyguladığınızı, söz konusu hizmetin ifasında çalışmakta olan işçilerin fabrika içerisindeki koordineleri, kimin çalışıp çalışmayacağı, çalışma şekilleri ve usulleri, çalışma yöntem ve tekniklerinin tarafınızca belirlendiği, işçilerin ücretli satüsünde hizmet akdiyle tarafınıza bağlı olduğu, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine istinaden işgücü temin hizmetlerine uygulanan 9/10 oranında KDV tevkifatı uyguladığınızı, bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğü tarafından işyerinizde yapılan yoklama neticesinde, parça başı iş aldığınız ve işçilerin idaresinin firmada olmadığı gerekçesi ile KDV iade talebinizin yerine getirilmediği belirterek söz konusu hizmet kapsamında düzenleyeceğiniz faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki vermiştir.

            Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "3.2.5 İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara göre, bu Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

            Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.

            - Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

            - Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir. Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

            Öte yandan, 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünde konu hakkında detaylı açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, özelge talep formu ekinde bulunan "Yüklenici Sözleşmesi"nin tetkikinden, sözleşme konusu işlerin baskı ve serigrafi olduğu, imalatta kullanılacak tüm sarf malzemelerinin ve imalatta kullanılacak makine, alet ve takımların yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, işçilerin sevk idare ve kontrollerinin tarafınıza ait olduğu, 25/01/2013 tarihinde yapılan yoklama fişi ile tespit edilmiştir.

            Dolayısıyla üretimde kullanılacak malzemenin ve imalatta kullanılacak makine, alet ve tüm takımların yükleniciye ait olması ve çalıştırılan işçilerin sevk ve idaresinin tarafınızda olması nedeniyle söz konusu iş, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmeyecektir.

            Buna göre, sözleşme yaptığınız firma tarafından üretilen buzdolabı plastik aksamının boya ve serigrafi baskısı işçiliği hizmetine ilişkin düzenlenecek faturada hizmet bedeli üzerinden katma değer vergisi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.