Özelge: KDV İstisnası

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[17-2012/17]-935

28/08/2013

Konu

:

KDV İstisnası

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Bölge Müdürlüğünüzün arsa teslimlerinin KDV Kanununun 17/4-k maddesine istinaden KDV den istisna olduğu, ancak 16/10/2009 tarihinde yapılan istisnadan vazgeçme talebi doğrultusunda 15/10/2012 tarihine kadar olan süre zarfı içerisinde arsa ve alt yapı harcamalarına ilişkin yüklenilen KDV nin tamamının indirim konusu yapıldığı ve alt yapısı tamamlanmış arsalardan yapılan teslimlerin KDV ye tabi tutulduğu belirtilerek, istisnadan vazgeçmeye ilişkin 3 yıllık sürenin bitimi olan 15/10/2012 tarihinden önce vergi dairesine müracaat edilerek yeniden istisna hükümlerine tabi tutulmanın mümkün olup olmadığı ile arsa ve işyeri teslimleri nedeniyle katılımcı üyelerin ödediği bedeller ve organize sanayi bölgesinin oluşturulması sırasında üyelerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan altyapı faaliyetlerine ilişkin (hafriyat, yol, asfaltlama, parsel belirleme, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, su, iletişim şebeke gibi) giderler dolayısıyla yüklenilen KDV nin indirim hesabına dahil edilip edilmeyeceği hususlarında bilgi istenilmektedir.

             KDV Kanununun;

             17/4-k maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

             18/1 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamasının şart olduğu, ancak; mükellefiyetin devam etmekte olan işlemleri kapsamadığı,

             18/3 üncü maddesinde,  istisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetlerinin talep tarihinden itibaren tesis olunacağı, bu şekilde mükellef olanların üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamayacakları, mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetin yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılacağı,

             29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

             30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği

             hükme bağlanmıştır.

             Bu hükümler çerçevesinde;

             1. İstisnadan vazgeçme tarihinden (16/10/2009) önce yapılan arsa ve işyeri teslimleri KDV Kanununun 17/4-k maddesi kapsamında KDV den istisna olup, bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV nin indirimi, Kanunun 30/a maddesi hükmü uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

             2. İstisnadan vazgeçme tarihinden (16/10/2009) sonra yapılan arsa ve işyeri teslimleri KDV ye tabi bulunmakta olup, vergiye tabi arsa ve işyeri teslimleri nedeniyle istisnadan vazgeçme tarihinden sonra yüklenilen KDV, Kanunun 29/1 inci maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılabilecektir.

             Diğer taraftan, organize sanayi bölgesinin oluşturulması sırasında yapılan; hafriyat, yol, asfaltlama, parsel belirleme, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, su, iletişim şebekesi gibi altyapı faaliyetlerine ilişkin giderler, üyelere teslim edilen arsa ve işyeri bedeli içerisinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, istisnadan vazgeçme tarihinden önce, söz konusu giderlerin de dahil olduğu bedel üzerinden KDV hesaplanmayacak olmakla birlikte; 16/10/2009 tarihinde istisnadan vazgeçildiğinden, bu tarihten sonra yapılan işlemler için, söz konusu giderler de dahil olmak üzere toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacak ve istisnadan vazgeçme tarihinden sonra bu işlemlere yönelik olarak yüklenilen vergiler, Kanunun 29/1 inci maddesi çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

             3. İstisnadan vazgeçme talebi, dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsayacağından, istisnadan vazgeçme tarihi olan (16/10/2009) tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan işlemler için istisna uygulamasına devam edilecektir.

             4. İstisnadan vazgeçmeye ilişkin üç yıllık sürenin bitim tarihi olan 15/10/2012 tarihinden önce vergi dairesine başvurarak yeniden istisna hükümlerine tabi tutulmayı talep etmeniz mümkün olmakla birlikte; istisnadan vazgeçme talebi, talep tarihinden sonra yapılan aynı mahiyetteki işlemlerin tamamını kapsadığından, istisnadan vazgeçme tarihinden sonra KDV ye tabi olan işlemler sonuçlanmadıkça bu işlemler için istisna uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

             Ancak; bu işlemler sonuçlandıktan sonra, Kanunun 17/4-k maddesi kapsamında tekrar istisna uygulanması mümkün bulunmakta olup, istisna kapsamına alınmak için üç yıllık sürenin bitim tarihinden (15/10/2012) önce vereceğiniz dilekçe, söz konusu işlemler sonuçlandıktan sonra hüküm ifade edecektir. Zamanında dilekçe vermeniz halinde, işlemler sonuçlandıktan sonra ayrıca dilekçe vermenize gerek bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.