Özelge: KDV indirimi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-138-13

24/11/2010

Konu

:

KDV İNDİRİMİ

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı katma değer vergisi (KDV) mükellefi olduğunuz, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü  ile Genel Müdürlüğünüz ... arasında tanzim edilen protokol gereğince ... Acil İçme Suyu Projesi kapsamında ... ... Kaynağının kuzeydoğusundaki ... Vadisinde sondaj kuyuları açılması ve suyun ... iline ulaştırılması için gerekli kuyu bağlantıları, toplama odası vb. inşaatların yapılmasının kararlaştırıldığı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan tesislerin ... Belediyesine dolayısıyla Genel Müdürlüğünüze devrinin yapıldığı, söz konusu protokol gereğince proje maliyet bedeli olarak DSİ Genel Müdürlüğüne 30 yılda 167.686.103,50 TL geri ödeneceği belirtilerek, ödenecek miktar içerisinde yer alan 9.994.848,10 TL tutarındaki KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; aynı maddenin 3/g fıkrasında da, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, yüklenilen vergilerin KDV mükellefleri tarafından indirim konusu yapılmasına yönelik düzenlemelere KDV Kanununun 29 ila 34 üncü maddelerinde yer verilmiş bulunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde KDV mükelleflerinin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV den, yüklendikleri KDV yi indirebilmeleri için;

1. Yüklenilen vergilerin faaliyetlerine ilişkin olması,

2. Bu vergilerin kendi adlarına düzenlenen alış faturası veya benzeri belgelerde ya da gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi,

3. Söz konusu belgelerin vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla yasal defterlere kaydedilmesi,

4. KDV Kanununda aksine (bir başka deyişle indirimi engelleyen) bir hükmün bulunmaması,

gerekmektedir.

Buna göre, faaliyetlerinize ilişkin olduğu anlaşılan ve Kanunda indirim hakkınızı engelleyen bir hüküm bulunmayan işlemle ilgili olarak, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğünüz adına fatura veya benzeri bir belge düzenlenmiş ve bu belgede işlem bedeli üzerinden KDV hesaplanarak ayrıca gösterilmiş olmak kaydıyla, söz konusu belgeyi vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde yasal defterlerinize kaydettiğiniz dönem itibariyle indirim hakkından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Ancak söz konusu işlemle ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından fatura veya benzeri bir belge düzenlenmemiş ya da böyle bir belge düzenlenmiş olmakla beraber söz konusu belgenin Genel Müdürlüğünüz adına değil de ... Belediyesi adına düzenlenmiş olması halinde indirim hakkından yararlanamayacağınız tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

                        ...

 

EKLER :

1-Özelge Talep Formu
2-Dilekçe
3-Protokol
4-Muhtelif Evrak (2 Adet)

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.