Özelge: Kartelanın KDV Oranı ve İhraç Kayıtlı teslimi.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I-13-222]-171

28/05/2014

Konu

:

Kartelanın KDV Oranı ve İhraç Kayıtlı teslimi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ..... Sanayi Sicil Belgenizde üretim konusu olarak suni ve sentetik kumaşlar ibaresinin yer aldığı, işletmeniz tarafından kartela imalatı yapıldığı, işlerin yoğunluğuna göre malzemeler firmanızca karşılanmak suretiyle fason olarak başka firmalara da kartela yaptırdığınız, firmanızca imal edilen veya fason yaptırdığınız kartelalar için ihraç kayıtlı teslim hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı ve söz konusu kartelaların tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (11/1-c) maddesinde imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç edilmek şartıyla teslim edilen mallara ait KDV nin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, imalatçı mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hükme bağlanmıştır.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararda, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı (%1), II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için (%18) olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Karar Eki II sayılı listenin; "B-Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümünün;

            - 4 üncü sırasında; "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,''

            - 10 uncu sırasında ise "Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri," yer almaktadır.

            Katma Değer Vergisi  Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-8.3.Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar" başlıklı bölümünde  (01/05/2014 tarihinden önce 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A bölümü); KDV Kanununun (11/1-c) maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamasından,

            - Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olan,

            - İlgili meslek odasına kayıtlı bulunan,

            - Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olan veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olan İmalatçıların yararlanacağı,

            İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceği belirtilmiştir.

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren imalatçılardan, ihraç edilen nihai ürünün imalat safhalarından bir bölümünü bizzat yapan, diğer imalat safhalarını ise ham ve yardımcı maddelerini sağlayacak işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenip, başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükelleflerin de imalatçı sayılacakları açıklanmıştır.

            Buna göre; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli listelerde yer almayan kartela tesliminin genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, firmanız tarafından imal edilen kartela teslimleri ile Sanayi Sicil Belgenizde yazılı üretim konusu suni ve sentetik kumaşların, muhtelif firmalara gönderilmek suretiyle, kumaşların kesilmesi, dizilmesi ve başlıklı veya başlıksız olarak kartelaya yapıştırılarak imal edilen kartela üretim hizmetinin, ihraç edilecek nihai ürünün imalat safhalarından birisini teşkil etmediğinden Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.