Özelge: Kapalı Alanda Tarımsal Faaliyette Bulunulan Cam Sera İçin Çevre Temizlik Vergisi Ödenip Ödenmeyeceği Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-175.02[MÜK-44-2014/20-42]-11

03.02.2015

Konu

:

Kapalı alanda tarımsal faaliyette bulunulan cam sera için çevre temizlik vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin … ili, … ilçesinde, 60 dekar kapalı alanda cam serası yatırımı yaptığından bahisle, tarımsal faaliyette bulunulan söz konusu cam sera yatırımınızın çevre temizlik vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde,

“Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir.

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır.

Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir. " hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre çıkarılan 93/5105 ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile çevre temizlik vergisi tarifesindeki bina grupları tespit edilmiş ve Kararlara ekli listenin 5 inci sırasında 1,2,3,4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlere mahsus binaların personel sayısı dikkate alınmak suretiyle vergilendirileceği belirlenmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, çevre temizlik vergisinin uygulanması ile ilgili olarak 10.01.2004 gün ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin  “Bildirim, Tahakkuk ve Ödeme” başlıklı IV. bölümünün "2.Verginin Tahakkuku ve Ödenmesi" başlıklı "b) İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara İlişkin Verginin Tahakkuku ve Ödenmesi" alt başlıklı bölümünde, belediyelerin çevre temizlik hizmetinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinde karşılayan konutlar ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin, binaların grupları itibariyle belediyelerce en son intibak ettirildikleri derecelere ait tarifede yer alan tutarlar üzerinden yıllık olarak tahakkuk ettirileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İşyeri" başlıklı 156 ncı maddesinde, "Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir."  hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmüne göre, mükelleflerin ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin işyeri özelliğini taşıyabilmesi için bu yerlerin "faaliyetin icrasına tahsis edilmesi" veya "faaliyetin icra edildiği yer" olma özelliği taşıması gerekmektedir.

Bu itibarla, şirketinizce tarımsal faaliyette bulunulan cam seranın  zirai faaliyetlere mahsus işyeri binaları kapsamında değerlendirilerek yıllık tarifeye göre personel sayısı üzerinden çevre temizlik vergisi alınması ancak, söz konusu cam seranın belediyenin çevre temizlik hizmetinden yararlanan fakat, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinde karşılayan binalardan olması halinde ise çevre temizlik vergisinin, binaların grupları itibariyle belediyelerce en son intibak ettirildikleri derecelere ait tarifede yer alan tutarlar üzerinden yıllık olarak tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.