Özelge: Kanalizasyon hatlarının temizlenmesi, görüntülenmesi ve çıkan tresubatın döküm sahasına nakli işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-35

02/01/2012

Konu

:

Kanalizasyon hatlarının temizlenmesi, görüntülenmesi ve çıkan tresubatın döküm sahasına nakli işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, Şirketinizin .... Limited Şirketi ile .../.../2009 tarihinde yapmış olduğu .... Genel Müdürlüğü'ne ait iş ile ilgili taşeronluk sözleşmesi uyarınca süresi 540 gün olan işi aldığı, işin asıl mahiyetinin ".... Genel Müdürlüğü Abone İşleri ... Bölgesi Daire Başkanlığı .... Pendik Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Bozuk, Çökük, Hasarlı ve Hizmet Dışı Kalmış Mevcut Atıksu ve İçmesuyu Hatlarında Komple veya Kısmi Yenileme ve Rehabilitasyon İşi" olmakla birlikte taşeronluk sözleşmesi gereği Şirketinizin yüklendiği işin kanalizasyon hatlarının temizlenmesi, görüntülenmesi ve çıkan tresubatın döküm sahasına naklinden ibaret olduğu, .... Limited Şirketi'nce tarafınıza yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapıldığı, işin bitim tarihinin 2010 yılı olmasına rağmen Şirketinizin bu işle ilgili 2009 hesap döneminde oluşan tüm gelir ve gider kalemlerini gelir tablosuna dahil ederek 2009 kârını tespit ettiği ve Şirketinize 2009 hesap döneminde yapılan hakediş ödemeleri üzerinden kesilen vergileri de yine aynı hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesine dahil ettiği, ancak söz konusu işin birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda tereddüt yaşadığınız belirtilerek, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarım işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

- Faaliyet konusunun inşaat (dekapaj işleri dahil) ve onarma işi olması,

- İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

- İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Vergi kesintisi" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden, avanslar da dahil olmak üzere, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. 03.02.2009 tarih ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de anılan kesinti oranı %3 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinin "Tanımlar" başlıklı bölümünde;

- Yapım; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletişim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri,

- Hizmet ise bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması ve benzeri diğer hizmetler

olarak tanımlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizin ... Limited Şirketi ile yapmış olduğu taşeronluk sözleşmesi kapsamında yüklendiği kanalizasyon hatlarının temizlenmesi, görüntülenmesi ve çıkan tresubatın döküm sahasına nakli işi inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu iş dolayısıyla Şirketinize yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacak olup bahse konu ödemelerin işin bitim tarihine bağlı kalınmaksızın tahakkuk esası ilkesi çerçevesinde ilgili oldukları hesap dönemi kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.