Özelge: Kanalizasyon harcamalarına katılma payı karşılığında ödenen tutarların gider kaydının hangi tarihte yapılacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

17192610-120[ÖZG-12/207]-153

21/05/2013

Konu

:

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı karşılığında ödenen tutarların gider kaydının hangi tarihte yapılacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı olduğunuzu belirterek şirketinize ait  fabrika binasının bulunduğu bölgede ... Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen  kanalizasyon sistemine ilişkin olarak hesaplanarak 2012 yılında şirketinize tebliğ edilen ve bu Belediyenin 2012-2013 döneminde tahsil edeceği "kanalizasyon harcamalarına katılım payı"nın işin yapıldığı tarih olan 2012 yılında mı, yoksa ödemelerin üçer aylık dönemde dört eşit taksitte yapılacak olmasından dolayı ödeme tarihi olan 2012 ve 2013 yıllarında mı gider kaydedileceği hususunda bilgi talep edilmektedir.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, bu Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun "Kanalizasyon harcamalarına katılma payı" başlıklı 87 nci maddesinde,

            "Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır:

            a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

            b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi.

            İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yıla ait kanalizasyon giderleri nazara alınır."

            hükmüne yer verilmiş aynı Kanunun 89 uncu maddesinin (a) fıkrasında da,

            "Harcamalara Katılma Payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmi beş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.

             Harcamalara Katılma Payları bina ve arsalarda vergi değerinin %2'sini geçemez."

            hükmü yer almaktadır.

             Aynı Kanunun 90 ıncı maddesinde, kanalizasyon harcamalarına katılma payının, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan ilgili gayrimenkul sahipleri arasında 89 uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirileceği; 91 inci maddesinde de, payların tahakkuku işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılacağı ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde bu payların kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirileceği; 93 üncü maddesinde ise, payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda dört eşit taksitte, peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

             Bu itibarla, yol yapım çalışmalarından yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden belediyelerce 2464 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre kanalizasyon harcamalarına katılma payının alınması gerekmektedir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, Belediye tarafından yapılan kanalizasyon çalışmaları nedeniyle, sahip olduğunuz gayrimenkulun vergi değeri üzerinden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden hesaplanarak 2012 yılında şirketinize tebliğ edilen kanalizasyon harcamalarına katılma payı bedelinin, ödendiği dönemde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.