Özelge: Kamyona Forklift Takılmasının Özel Tüketim Vergisine Tabi Olup Olmadığı hk.

 

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

66491453-013-17

01/10/2013

Konu

:

Kamyona Forklift Takılmasının Özel Tüketim Vergisine Tabi Olup Olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... plakalı açık kasalı kamyonunuza, aparatlı forklift takılmasına ilişkin tadilat yapıldığı belirtilerek, bu tadilat sonucunda özel tüketim vergisi yükümlülüğünüzün bulunup bulunmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun (1/1-b) maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş olup, Kanunun (2/1) maddesinde "ilk iktisap" ifadesi, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak, "motorlu araç ticareti yapanlar" ifadesi ise (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler, fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, aynı Kanunun (1/2) maddesinde, ÖTV kapsamına giren malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu; 4/1-b maddesinde de verginin mükellefinin, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu; 9 uncu maddesinde, özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği; (12/1) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda Özel Tüketim Vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, mezkûr Kanunun (15/2-b) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınmaktadır.

Bu kapsamda, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınarak kayıt ve tescil ettirildikten sonra ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan araçlara dönüştürülmesi hallerinde ÖTV doğmakta olup, konu ile ilgili açıklamalara 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "Kayıt ve Tescil Edilmiş Olan Araçların Tadilatında Ek ÖTV Tarhiyatı" başlıklı (15.3.2.) bölümünde yer verilmiştir.

Söz konusu ÖTV Genel Tebliğinin (15.3.2.) bölümüne göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan ve Kanunun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden sonra ilk iktisabı yapılan araçların beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 ve 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonunda yer alan araçlara dönüştürülmesi halinde, değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılacak olan kişi ve kuruluşlar tarafından, kayıt ve tescil işleminden önce, bu işlemin yapılacağı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile yetkili vergi dairesine (2A) numaralı beyannamenin verilmesi gerekmektedir. Bu suretle yapılacak beyanda, aracın ilk iktisabındaki matrah üzerinden kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan orana göre hesaplanacak vergiden, ilk iktisapta ödenen vergi mahsup edilebilmektedir. Ayrıca, tadil edilecek aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra yapılan dönüştürmeler için, Kanunun (15/2-b) maddesi hükmüne göre ÖTV tarhiyatı yapılmamaktadır.

Diğer taraftan, bir eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasının belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olup,  4458 sayılı Gümrük Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri uyarınca GTİP tespitine yönelik olarak yükümlülerin bilgi taleplerinin Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi talebi şeklinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

Buna göre, kayıt ve tescil edilmiş bir aracın ilk iktisabı tarihinden itibaren beş yıl içinde üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle Kanunun (15/2-b) maddesinde belirtilen tarife pozisyonları kapsamında kayıt ve tescile tabi bir başka araç imal edenlerin, söz konusu aracın kayıt ve tescilinde ÖTV mükellefi olarak 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (15.3.2.) bölümü çerçevesinde ilave ÖTV beyan etmeleri ve ödemeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, söz konusu tadilatın 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki açık sac kasalı kamyonun ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre içerisinde yapılmış ve tadilat neticesinde aracın ÖTV Kanununun (15/2-b) maddesinde belirtilen kapsamda tarife pozisyonu veya "Diğerleri" grubu hariç 87.04 tarife pozisyonu kapsamında başka bir araca dönüştürülmüş olması halinde, yeni aracın kayıt ve tescilinde ilave ÖTV beyanı ve ödemesi aranacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.