Özelge: Kamu Kurumuna ait dinlenme tesislerinde verilen konaklama hizmetinin vergi karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-KVK-1-3-627

19/08/2011

Konu

:

Kurumlar Vergisi Muafiyeti

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olduğu, söz konusu Başkanlıkta, anılan Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının, hizmet içi ve iş güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirildiği, sosyal tesiste ise Ankara dışından söz konusu eğitimlere katılmak için gelen personele kar amacı güdülmeksizin konaklama hizmeti verildiği ayrıca kurum dışı kişi ve kuruluşlara ücret karşılığı hizmet verilmediği belirtilerek, söz konusu konaklama faaliyetleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşup oluşmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına ait ve tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; aynı maddenin altıncı fıkrasında ise bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği; mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar elde edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadilik niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendi ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askeri kışlalardaki kantinler kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.5.1.) bölümünde,

             "Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine barınma hizmeti verilen ve barınmanın gerektirdiği kahvaltı ve yemek gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı konukevleri kurumlar vergisinden muaftır. Bu nedenle, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait konukevlerinin amaçları dışında faaliyet göstermeleri veya kamu görevlileri dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet vermeleri ve bu durumun devamlılık arz etmesi halinde, bu faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, konukevlerinde berber, kuaför, bar, kafeterya, oyun salonu, çay bahçesi, pastane, düğün salonu, alakart, fastfood, lokanta, dansing, sauna, yüzme havuzu, fitness ve spor merkezi ile plaj v.b. yerlerde bir bedel karşılığı verilen hizmetlerin muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün değildir."

             denilmek suretiyle konukevlerinin muafiyetinin kapsamına açıklık getirilmiştir.

            Yukarıda ye alan açıklamalara göre, söz konusu sosyal tesisin sadece kamu personelinin barınma ve barınmanın gerektirdiği kahvaltı ve yemek gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet göstermesi halinde, bu sosyal tesis Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. Ancak, söz konusu  sosyal tesisin amacı dışında faaliyet göstermesi veya kamu görevlileri dışındaki kişi ve kuruluşlara da hizmet vermesi ve bu durumun devamlılık arz etmesi halinde oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edileceği tabiidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI YÖNÜNDEN 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1-3/g maddesinde de genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise " Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir" hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre anılan Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının hizmet içi ve iş güvenliği eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla Bakanlığınıza ait sosyal tesiste eğitime katılacak personele verilen konaklama hizmeti ile bu hizmete ilişkin mal teslimleri nedeniyle iktisadi bir işletme oluşmaması halinde söz konusu işlemler KDV ye tabi tutulmayacaktır. Ancak söz konusu sosyal tesisin amacı dışında faaliyet göstermesi ve kamu görevlileri dışındaki kişi ve kuruluşlara da hizmet vermesi ve bu durumun devamlılık arz etmesi durumunda iktisadi işletme oluşacağından söz konusu faaliyetlere ilişkin mal teslimi ve hizmet ifalarının genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulması gerekecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.