Özelge: Kalkınma Ajansı personeline ekspertiz ücreti, yol, ve konaklama giderleri için ödenecek ücret için gelir vergisi kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-120[94-2014/20-561]-21

25/02/2015

Konu

:

Kalkınma Ajansı personeline ekspertiz ücreti, yol, ve konaklama giderleri için ödenecek ücret için gelir vergisi kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 20.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 No.lu Tebliğin 23 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personele ödenecek ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderlerinin yatırımcı tarafından karşılanacağının hükmünün yer aldığı, 28.05.2014 tarihli ve 2014/8 Karar No.lu Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile daha önce Ajansınız tarafından tahsil edilen söz konusu ücretin geçmişe etkili olarak Ajans personeline ödenmesine karar verildiği belirtilerek, Ajansınız personeline yapılacak yukarıda belirtilen ücret ödemeleri için gelir vergisi kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

            24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir.

            1.Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler;

            2.Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);"hükmü

             61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

            Bu Kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:

            ...

            5. Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;"

             94 üncü maddesinde,"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

            1.Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

             ..."

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 No.lu Tebliğin "Tamamlama Vizesi" başlıklı 23 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında;

            "Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez."

            şeklinde açıklama yapılmış olup, konu ile ilgili olarak yayımlanan 28/05/2014 tarih ve 2014/8 No.lu Yüksek Planlama Kurulunun Kararının 5 inci fıkrasında;

            "20/06/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 No.lu Tebliğ uyarınca görevlendirilen ajans personeline, anılan Tebliğin 23 üncü maddesinde öngörülen ekspertiz ücreti geçmişe etkili olarak ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, ekspertiz işlemleri için görevlendirilen personelinize ödenecek ücretler için ilgili mevzuatında istisna hükmü bulunmaması halinde; yatırımcı firma tarafından ücretlerin ajansınıza yatırılması ve ajansınız tarafından da görevli personele dağıtılması durumunda, ücretler ödendiği ayın geliri olarak değerlendirilecek olup, bu ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan istisna hükümleri de dikkate alınarak gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak, söz konusu ödemenin yatırımcı firma tarafından doğrudan söz konusu personele ödenmesi halinde ise vergi tevkifatının yatırımcı firma tarafından yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.